แผนการจัดกิจกรรม เรื่อง กังหันน้ำ

STEM: กังหันน้ำ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                          เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำคัญ  

          น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถูกนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค และเมื่อใช้น้ำเสร็จแล้วน้ำก็จะถูกปล่อยทิ้งออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและในที่สุดก็กลายเป็นน้ำเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในน้ำก็ไม่อาจดำรงชีวิตต่อไปได้ จึงมีการสร้าง “กังหันน้ำ” ขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นโดยใช้ทฤษฎีการเติมอากาศให้กับน้ำจากการทำงานของกังหันน้ำ

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของกังหันน้ำ

          2. การออกแบบกังหันน้ำ

          3. การสร้างแบบจำลองของกังหันน้ำ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          – การคิดอย่างสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          – ริเริ่มสิ่งใหม่

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          – การใช้และการจัดการสารสนเทศ

ผังมโนทัศน์ กังหันน้ำ

S: วิทยาศาสตร์ ใช้ตัวกลางเติมอากาศ

T: เทคโนโลยี ใช้โปรแกรม sketchup ในการออกแบบ

E: วิศวกรรมศาสตร์

  • การออกแบบ
  • การวางแผน

M: คณิตศาสตร์ รูปร่างหรือโครงสร้างของกังหันน้ำ

จุดประสงค์การเรียนรู้ (เน้นด้านทักษะ เน้นการปฏิบัติ)

  1. ผู้เรียนสามารถวางแผนและออกแบบการสร้างกังหันน้ำได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)
  2. ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองของกังหันน้ำได้ (ทักษะชีวิตและอาชีพ)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

          1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนดูวิดีโอการทำงานของกังหันน้ำ

2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม2-3กลุ่มเพื่อเตรียมตัวสร้างชิ้นงานและให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอ

3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลรูปแบบของกังหันน้ำ การทำงานของกังหันน้ำลงในใบกิจกรรม “ค้นหาและรวบรวมข้อมูล”

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้จากการสืบค้นพร้อมสรุปสิ่งที่แต่ละกลุ่มต้องการจะสร้างขึ้น

ชั่วโมง 3 – 4

          1. ครูให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับชิ้นงานที่นักเรียนจะสร้างขึ้น

          2. ครูให้นักเรียนวางแผนการทำงานโดยเขียนเป็นแผนผังลำดับขั้นตอนลงในใบกิจกรรม “การออกแบบกังหันน้ำ”

          3. ครูตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับให้คำแนะนำ

          4. นักเรียนเริ่มลงมือทำตามขั้นตอนที่วางแผนไว้โดยเริ่มจากการออกแบบในโปรแกรม sketchup

ชั่วโมง 5 – 6

          1. ครูให้นักเรียนรายงานความคืบหน้าของชิ้นงานและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

          2. นักเรียนลงมือสร้างชิ้นงาน ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและบันทึกลงในใบกิจกรรม “กังหันน้ำ”

          3. ครูเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละกลุ่มพร้อมให้คำแนะนำ

          4. นักเรียนนำเสนอชิ้นงานและมีการประกวดรูปแบบกังหันน้ำ

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
ผู้เรียนสามารถวางแผนและออกแบบการสร้างกังหันน้ำได้ (การคิดสร้างสรรค์) ประเมินใบกิจกรรม การออกแบบกังหันน้ำ ใบกิจกรรม การออกแบบกังหันน้ำ
ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (การใช้และการจัดการสารสนเทศ) ประเมินใบกิจกรรมการค้นหาและรวบรวมข้อมูล ใบกิจกรรมการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองของกังหันน้ำได้ (ริเริ่มสิ่งใหม่) ประเมินใบกิจกรรม “กังหันน้ำ” ใบกิจกรรม “กังหันน้ำ”

Author: นายจิรพัฒน์ พวงจำปา

ใส่ความเห็น