ธุรกิจ หมายถึง

การทำกิจกรรมของกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย การผลิต และการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้รับผลตอบแทน หรือผลกำไรจากการดำเนินกิจกรรมนั้นอย่างเป็นระบบ มีระเบียบตามเกณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้บริโภค

ความสำคัญของธุรกิจ

ธุรกิจ เป็นองค์กรที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและประชาชน และธุรกิจยังมีผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ธุรกิจทำให้เกิดการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
  2. ธุรกิจช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าหรือบริการ และเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
  3. ธุรกิจช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับประเทศในรูปแบบของภาษีอากร
  4. เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า มีเครื่องมือสื่อสารที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต
  5. ธุรกิจทำให้เกิดการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงานและปัญหาทางสังคม

โครงสร้างของธุรกิจ

โดยทั่วไปโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ โครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ และโครงสร้างที่เป็นทางการ ดังนี้

  1. โครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ คือไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ไม่การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่มีกำหนดกฎระเบียบใดๆ โครงสร้างลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจในครอบครัว
  2. โครงสร้างที่เป็นทางการ เป็นธุรกิจที่มีการกำหนดรูปแบบ มีกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระเบียบแบบแผนในการทำงาน และมีแผนภูมิโครงสร้างแสดงไว้ให้เห็น

ธุรกิจ หมายถึงอะไรนั้น หรือ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน และยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน เพราะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้ ธุรกิจต่างๆ มิได้ตั้งขึ้นเพียงเพื่อแสวงหากำไรเท่านั้น หากยังได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยการจัดให้มีสินค้าและบริการสนองตอบความต้องการของสังคมอีกด้วย

Author: นายพงษ์ศิริ ศรีประเสริฐ

ใส่ความเห็น