แผนกิจกรรม STEM : เรื่อง โคมไฟไหมพรมสร้างสรรค์

STEM : โคมไฟไหมพรมสร้างสรรค์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                            เวลา 4 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          โคมไฟจากไหมพรม เป็นศิลปะการพันกันที่มีลวดลายสวยงาม การออกแบบสีสันของเส้นพลาสติก ลวดลายต่าง ๆตามความต้องการของคนทำ มีความละเอียดประณีต เรียบร้อย คงทน สมประโยชน์ ราคาไม่แพง หาวัสดุได้ง่าย

สาระการเรียนรู้
          1. กระบวนการขั้นตอนการทำไหมพรม

          2. การออกแบบการทำโคมไฟไหมพรม

          3. การทำโคมไฟไหมพรม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          – การคิดอย่างสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          – สามารถนำมาสร้างอาชีพได้

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          – การใช้และการจัดการสารสนเทศ

ผังมโนทัศน์

S: วิทยาศาสตร์ – วัสดุ
T : เทคโนโลยี – การค้นหาและรวบรวมข้อมูล  
E: วิศวกรรมศาสตร์ – ออกแบบ
– วางแผน
– การแก้ปัญหา
M: คณิตศาสตร์ – คำนวณค่าใช้จ่าย
– เวลา  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถทำโคมไฟไหมพรมได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)

          2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (ทักษะชีวิตและอาชีพ)

          3. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นครูอธิบายกิจกรรม “กระบวนการทำไหมพรม”

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลการออกแบบของตนเอง อุปกรณ์และวิธีการทำลงในใบกิจกรรมการค้นหาความรู้ และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของข้อมูลที่ค้นคว้ามา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปราย

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทำโคมไฟไหมพรม โดยครูกำหนดงบประมาณให้กลุ่มละไม่เกิน 200 บาท และต้องบันทึกรายรับรายจ่ายลงในใบกิจกรรม

ชั่วโมง 3 – 4

          1. ครูเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมโดยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำโคมไฟไหมพรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

          2. ครูสาธิตวิธีการทำตั้งแต่ขั้นเตรียมไหมพรมจนถึงขั้นตอนการประกอบโคมไฟ

          3. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำโคมไฟไหมพรมตามที่ได้ออกแบบไว้

          4. นำเสนอของแต่ละกลุ่มโดยการประกวดความคิดสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนสามารถทำโคมไฟ
ไหมพรมได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)
ประเมินใบกิจกรรม “รายรับรายจ่ายในการทำโคมไฟไหมพรม” ประเมินใบกิจกรรม “การค้นหา
ความรู้”
ใบกิจกรรม “รายรับรายจ่ายในการทำโคมไฟไหมพรม” ใบกิจกรรม “การค้นหาความรู้”
นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (ทักษะชีวิตและอาชีพ) สังเกตพฤติกรรมการทำ
งานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี) ประเมินใบกิจกรรม
การค้นหาข้อมูล
ใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล

Author: น.ส.พรพิมล ทาวัน

One thought on “แผนกิจกรรม STEM : เรื่อง โคมไฟไหมพรมสร้างสรรค์

ใส่ความเห็น