ความต้องการที่จำเป็นของมนุษย์ ทฤษฎีของมาสโลว์

เริ่มจากขั้นที่ 1 ซึ่งถือเป็นขั้นต่ำสุด คือความต้องการทางร่างกาย เช่น การหายใจ กินอาหาร น้ำขับถ่าย มีเพศสัมพันธ์ การมีสภาพความสมดุลในร่างกาย

ขั้นที่ 2 คือความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

ขั้นที่ 3 คือความต้องการความรัก ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและชุมชน

ขั้นที่ 4 คือความต้องการการให้ความยอมรับนับถือ เช่น การให้ความนับถือตนเอง ความเชื่อมั่นการทำอะไรได้รับความสำเร็จ การนับถือผู้อื่นและการที่ตนเองได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

ขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุด คือการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ขั้นสูงสำหรับคนที่สามารถสนองความต้องการ 4 ขั้นแรกได้หรือมีทุกอย่างพร้อมแล้วเพื่อสนองศักยภาพของตน เช่น การมีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ การตอบสนองสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ แก้ปญหาได้ ไม่มีอคติ ยอมรับความจริง.

Author: นายวรากร ได้สีนวล

ใส่ความเห็น