ประวัติของอับราฮัมมาสโลว์

เคยเรียนกฎหมายมาก่อนที่จะเปลี่ยนเข็มมาเรียนจิตวิทยาจบปริญญาเอกทางจิตวิทยาในปีค.ศ. 1934 ในยุคก่อนที่เขาจะเสนอผลงานจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จิตวิทยาแบ่งเป็น 2 ค่ายคือค่ายจิต

วิเคราะห์ของฟรอยด์ที่เน้นว่าพลังของจิตใตสำนึกเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคน และค่ายพฤติกรรมนิยมและปฏิฐานนิยม สิ้นเดือนว่าเงื่อนไขสภาพแวดล้อมเป็นตัวกำหนดความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของคน

มาสโลว์ได้เสนอจิตวิทยามานุษยนิยมเป็นแนวคิดที่ 3 ปฏิเสธแนวคิดแบบสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งของทฤษฎีแรกคือไม่ยอมรับพวกพฤติกรรมมนุษย์ที่มองมนุษย์เป็นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานตอบสนองสภาวะแวดล้อมภายนอกล้วน ๆ และไม่ยอมรับพวกนิยมฟรอยด์ที่มองมนุษย์เหมือนเป็นตัวเบี้ยของพลังจิตใต้สำนึก

ทฤษฎีของมาสโลว์เสนอว่ามนุษย์คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เจตนาอิสระและมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของเขา

แนวคิดของมาสโลว์ที่เสนอในบทความ เพิ่มพูนความรู้ให้กับวิชาจิตวิทยาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1943 คือ แนวคิดเรื่องความต้องการที่จำเป็น (ซึ่งมาจากสัญชาตญาณ) หลายระดับชั้นของมนุษย์.

Author: นายวรากร ได้สีนวล

ใส่ความเห็น