ข้อสอบวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มัธยมศึกษาปีที่ 1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2562

ข้อสอบเก็บคะแนน วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อสอบเป็น ปรนัย จำนวน 30 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง

คำชี้แจง ขอให้ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในกระดาษคำตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียง 

 คำตอบเดียวและห้ามทำเครื่องหมายใดๆ ในข้อสอบ

1. เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

ก. วิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม

ข. วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุสาหกรรม

ค. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดเก็บ การบันทึก การประมวล ผล และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

ง. การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้

ตัวป้อน Input  
ผลผลิต Output
กระบวนการ Process
ข้อมูลป้อนกลับ Feedback

2. จากภาพข้างต้น เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร

ก. เทคโนโลยี

ข. วิทยาการคำนวณ

ค. ระบบทางเทคโนโลยี

ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันไวรัส

ก. ไม่ควรตั้งรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ง่ายจนเกินไป,ไม่ควรล็อคอินใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นสาธารณะ

ข. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์,อัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอยู่เสมอ,คิดก่อนคลิกทุกครั้ง

ค. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อย่าสม่ำเสมอ,ไม่ควรตั้งคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไป

ง. เลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม,เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ที่จะ backup,ปรับ Advanced Settings,เลือกไดรฟ์ backup,คลิก Turn on

4. จงบอกวิธีการป้องกันไวรัสเบื้องต้น

ก. ไม่ควรตั้งรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ง่ายจนเกินไป,ไม่ควรล็อคอินใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นสาธารณะ

ข. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์,อัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอยู่เสมอ,คิดก่อนคลิกทุกครั้ง

ค. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อย่าสม่ำเสมอ,ไม่ควรตั้งคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไป

ง. เลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม,เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ที่จะ backup,ปรับ Advanced Settings,เลือกไดรฟ์ backup,คลิก Turn on

5. คำว่าเทคโนโลยีต่อยอด หมายถึงอะไร

ก. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลายๆปัจจัย

ข. เทคโนโลยีไม่หล้าสมัยและเป็นที่ต้องการ

ค. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีในด้านการวิเคราะห์

ง. การปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีใช้กันอยู่ให้ก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อย

กระบวนการ Process
ข้อมูลป้อนกลับ Feedback
ผลผลิต Output
ตัวป้อน Input  

6. จากภาพข้างต้นคือการทำงานของระบบอะไร

ก. ระบบทางอิเล็กทรอนิค

ข. ระบบการทำงานของเทคโนโลยี

ค. ระบบการทำงานของซอร์ฟแวร์

ง. ระบบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

7. ถ้าโลกนี้ไม่มีเทคโนโลยีจะส่งผลอย่างไร

ก. สังคมกว้างขึ้น

ข. การเดินทางสะดวกสบาย

ค. ค้าขายง่ายและสะดวกขึ้น

ง. การติดต่อสื่อสารยากลำบาก

8. ข้อใดคือการทำงานของเทคโนโลยี

ก. ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต รับข้อมูล

ฃ. ตัวป้อน รับข้อมูล กระบวนการ ผลผลิต

ค. ตัวป้อน ผลผลิต รับข้อมูล ข้อมูลป้อนกลับ

ง. ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต ข้อมูลป้อนกลับ

9. การมีเทคโนโลยีใช้ในปัจจุบันมีผลดีหรือไม่

ก. ดี เพราะ ทำให้สังคมมากขึ้น

ข. ไม่ดี เพราะ เสพติดมากเกินไป

ค. ไม่ดี เพราะ สังคมกว้าง             

ง. ดี เพราะ ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น

10. การที่ภรรยานำโทรศัพท์มือถือของสามีไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสามี เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่

ก. ถูก เพราะไม่ได้ทำร้ายใคร

ข. ผิด เพราะ ผิดต้องกฎหมาย

ค. ถูก เพราะเป็นสามีภรรยากัน

ง. ผิด เพราะไม่ได้ขออนุญาตจากสามี                                                                            

11.องค์ประกอบของระบบสารสนเทศข้อใดสำคัญที่สุด

ก. ข้อมูล

ข. บุคลากร

ค. ฮาร์ดแวร์

ง. ซอฟต์แวร์

12.คอมพิวเตอร์ทำงานได้โดยใช้หลักการใด

ก. รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล แสดงผลข้อมูล

ข. ป้อนข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล แสดงผลข้อมูล

ค. รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ประเมินผลข้อมูล

ง. ป้อนข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ประเมินผลข้อมูล

13.หากเมนูในโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ดหายไป นักเรียนสามารถเรียกเมนูกลับคืนมาได้อย่างไร

ก. คลิกเมนูแฟ้ม > บันทึก

ข. คลิกที่เมนูแทรก >แถบเครื่องมือ

ค. คลิกเมนูรูปแบบ > แถบเครื่องมือ

ง. เอาเมาส์ไปวางไว้ที่แถบเมนู > คลิกขวา >เลือกเครื่องมือที่ต้องการ

14.คำว่า “ซอฟท์แวร์” สัมพันธ์กับข้อใด

ก. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

ข. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น แฟลชไดร์ฟ

ค. ระบบการทำงานของวงจรอิเลคทรอนิกส์

ง. โปรแกรมหรือชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้

15.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ คือโปรแกรมใด

ก. ไดร์เวอร์

ข. แอพพลิเคชั่น

ค. ไวรัสคอมพิวเตอร์

ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

16.กระบวนการทางเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร

ก. ช่วยสร้างความสำคัญในหมู่คณะ

ข. ช่วยให้ผลงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

ค. ช่วยให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่ชำรุด 

ง. ช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการได้

17.ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่มีส่วนทำให้ชิ้นงาน มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ก. การประเมินผล

ข. การเลือกวิธีการ

ค. การรวบรวมข้อมูล

ง. การกำหนดปัญหาและความต้องการ

18.ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ด้านความปลอดภัย

ก. มีดพกขนาดเล็ก

ข. โทรทัศน์เคลื่อนที่

ค. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ง. ยาฆ่าแมลงผสมกลิ่นสมุนไพร

19.อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล

ก. แป้นพิมพ์ ซีพียู

ข. แผ่นซีดี จอภาพ

ค. เมาส์ แฟลชไดร์ฟ

ง. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน

20.อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง

ก. ซีพียู จอภาพ

ข. แฟลชไดร์ฟ แรม

ค. ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี

ง. เครื่องพิมพ์ ลำโพง

21. มนุษย์ : สมอง         คอมพิวเตอร์ : …

ก. เมาส์

ข. CPU

ค. ลำโพง

ง. คีย์บอร์ด

22. มนุษย์ : หู             คอมพิวเตอร์ : …

ก. เมาส์

ข. ลำโพง

ค. เครื่องปริ้น

ง. ไมโครโฟน

23. มนุษย์ : ปาก          คอมพิวเตอร์ : …

ก. เมาส์

ข. ลำโพง

ค. เครื่องปริ้น

ง. ไมโครโฟน

24. สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ก. ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง

ข. เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของมนุษย์

ค. การเกิดสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ง. มนุษย์พบกับปัญหาต่างๆ , วิธีการเพื่ออำนวยความสะดวก , เพื่อช่วยในการดำลงชีวิต

25. กลไล หมายถึงอะไร

ก. ระบบทางอิเล็กทรอนิค

ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

ค. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนไหว

ง. เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับไฟฟ้า

26.ข้อใดไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการทำงานของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ก. ระบุปัญหา

ข. ประมวลผล

ค. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ง. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

27. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคืออะไร

ก. เป็นกระบวนการออแบบสิ่งปลูกสร้าง

ข. เป็นการถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มองภาพรวมเป็นระบบ

ค. เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานเป็นขั้นตอน

ง. เป็นการใช้เทคนิคสร้างสรรค์มุมมองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

28. การคิดเชิงระบบ คืออะไร

ก. เป็นกระบวนการออแบบสิ่งปลูกสร้าง

ข. เป็นการถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มองภาพรวมเป็นระบบ

ค. เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานเป็นขั้นตอน

ง. เป็นการใช้เทคนิคสร้างสรรค์มุมมองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

29. ข้อใดไม่ใช้คุณสมบัติประเภทไม้

ก. ไม่เป็นสนิม

ข. แข็งแรงทาน

ค. ต้านทานไฟฟ้า

ง. มีความยืดหยุ่นสูง

30. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการเจาะ

ก. กรรไกร

ข. สว่านมือ

ค. สว่านไฟฟ้า

ง. ที่เจาะกระดาษ


 [O81]

 [O82]

 [O83]

 [O84]

 [O85]

 [O86]

 [O87]

Author: นายวรากร ได้สีนวล

ใส่ความเห็น