แผนกิจกรรม STEM เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

STEM : สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                           เวลา 4 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

นำวัสดุสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถนำกลับมาให้ใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์

          2. การออกแบบสิ่งประดิษฐ์

          3. การสร้างสิ่งประดิษฐ์

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

– คิดสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

                   – ริเริ่มสิ่งใหม่

                   – พัฒนาอาชีพ

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          – รอบรู้เทคโนโลยี

ผังมโนทัศน์

สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
S: วิทยาศาสตร์ การสังเกต
T : เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมออกแบบ สืบค้นข้อมูล  

 

M: คณิตศาสตร์ รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ความน่าจะเป็น  
E: วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ การวางแผน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

          สามารถประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ได้

นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้

          ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการรักษาโลกร้อน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

          1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน บอกกับนักเรียนว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไร และอธิบายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนพร้อมกับให้ประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่งของเหลือใช้

          2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ จากสิ่งของเหลือใช้

          นักเรียนเริ่มออกแบบชิ้นงานของตัวเอง

ชั่วโมง 3 – 4

          1. นักเรียนเริ่มลงมือสร้างชิ้นงาที่ได้ออกแบบไว้ และได้ทดลองใช้จริง พร้อมกับนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

          2. นักเรียนแต่ละคนมานำเสนอชิ้นงานของแต่ละคน

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
สามารถประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ได้ ประเมินใบกิจกรรม “สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้” ใบกิจกรรม “สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้”
นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ ประเมินใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล ใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล
ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการรักษาโลกร้อน สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

นายวรากร   ได้สีนวล 041 ห้อง 2

Author: นายวรากร ได้สีนวล

ใส่ความเห็น