โมบายหมุนได้จากขวดน้ำพลาสติก

สาระสำคัญ

         โมบายหมุนได้จากขวดน้ำพลาสติก เป็นอีกหนึ่งงานประดิษฐ์ที่ทำจากขวดน้ำเหลือใช้ นำมาทำเป็นโมบายตกแต่งบ้าน  โดยใช้ขวดน้ำมาตัดตรงกลางของขวดเป็นเส้น และพับขวดลง เพื่อที่จะให้ลมมาประทะกับขวดทำให้ขวดหมุน นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้ว การรีไซเคิลขวดพลาสติกยังมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโมบายขวดน้ำพลาสติก

          2. การออกแบบโมบายขวดน้ำพลาสติก

          3. การทำโมบายขวดน้ำพลาสติก

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

– การคิดสร้างสรรค์

– ใส่ใจนวัตกรรม

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          – การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          – หมั่นหาความรู้รอบด้าน

        3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          – รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

– ฉลาดสื่อสาร     

S: วิทยาศาสตร์ ทิศทางการหมุนโมบายขวดน้ำพลาสติกการสังเกตุ

ผังมโนทัศน์

T : เทคโนโลยี การค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล ขายทางออนไลน์      
โมบายขวดน้ำพลาสติก

 

E: วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบการวางแผนการแก้ปัญหา
M: คณิตศาสตร์ การวัดการคำนวณการทำบัญชีรายรับรายจ่าย  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโมบายขวดน้ำพลาสติก (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)

2. นักเรียนสามารถประดิษฐ์โมบายขวดน้ำพลาสติกจากขวดพลาสติกเหลือใช้  และสามารถนำไปต่อยอดเป็นรายได้เสริมได้ (ทักษะชีวิตและอาชีพ)

3. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการทักทายสอบถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสิ่งประดิษฐ์โมบายขวดน้ำพลาสติก แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน
 2. ครูนำวีดิโอตัวอย่างการทำโมบายขวดน้ำพลาสติกให้นักเรียนดู  และให้นักเรียนสังเกตุ
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลและหาแบบการทำโมบายขวดน้ำพลาสติก และให้เขียนขั้นตอนการทำ วัสดุอุปกรณ์  ลงในใบกิจกรรมที่ 1
 4. ครูและนักเรียนอภิปรายและสรุปร่วมกัน

ชั่วโมง 3 – 4

 1. ครูเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เดิม
 2. ครูสาธิตวิธีการทำโมบายขวดน้ำพลาสติก รวมทั้งให้นักเรียนสังเกตวิธีการทำโมบายขวดน้ำพลาสติกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบโมบายของกลุ่มตนเองที่แตกต่างและไม่ซ้ำกันภายในชั้นเรียน ลงในใบกิจกรรมที่ 2 โดยมีครูให้ข้อเสนอแนะในการโมบายขวดน้ำพลาสติก  แล้วจากนั้นส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบการทำโมบายขวดน้ำพลาสติกและเตรียมหาอุปกรณ์
 4. ครูสั่งให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการโมบายขวดน้ำพลาสติกในสัปดาห์หน้า

ชั่วโมง 5 – 6

 1. ครูเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมโดยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำโมบายขวดน้ำพลาสติกของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำโมบายขวดน้ำพลาสติกที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีครูคอยควบคุมและให้คำแนะนำตลอดทั้งคาบ
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองให้เพื่อนในห้องดู
 4. ครูแนะนำแนวทางในการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตโดยผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น facebook

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำโมบายขวดน้ำพลาสติกได้หลายรูปแบบ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม) ประเมินใบกิจกรรมที่ 2 ใบกิจกรรมที่ 2  
นักเรียนสามารถทำโมบายขวดน้ำพลาสติกและสามารถนำไปต่อยอดเป็นรายได้เสริมได้ (ทักษะชีวิตและอาชีพ) สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี) ประเมินใบกิจกรรมที่ 1 ใบกิจกรรมที่ 1  

Author: น.ส.นิดจารี แซ่เติ๋น

ใส่ความเห็น