กิจกรรม STEM

STEM : เรือของเล่นไฟฟ้า

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6                                                                         เวลา 5 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          แบตเตอรี่เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ต่อกันเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์แบบอนุกรมจะทำให้มีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น การออกแบบเรือของเล่นไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ได้ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น น้ำหนัก ขนาด รูปทรงของเรือ รวมทั้งการค้นหาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสร้างและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและนำเสนอข้อมูล

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าได้

          2. ออกแบบเรือของเล่นไฟฟ้า และรู้จักเลือกใช้วัสดุ

          3. การสร้างเรือของเล่นไฟฟ้า

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

สามารถสร้างและออกแบบเรือของเล่นไฟฟ้าเองได้

  • ทักษะชีวิตและอาชีพ

สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างเรือของเล่นไฟฟ้าขายได้

  • ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

ผังมโนทัศน์

S: วิทยาศาสตร์ วงจรไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้า
T : เทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล การเลือกใช้วัสดุมาสร้างเรือของเล่น  
M: คณิตศาสตร์ การต้นทุนของเรือของเล่น  
E: วิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (การสร้างเรือของเล่นให้แล่นได้และต้นทุนต่ำ)

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (เน้นด้านทักษะ เน้นการปฏิบัติ)

1. สามารถอธิบายการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าได้

2. สามารถสร้างเรือของเล่นไฟฟ้าได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญของวัสดุเหลือใช้

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1

1.แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เรือเคลื่อนที่ได้ เช่น เรื่องพลังงานไฟฟ้า รูปทรงและความสมดุลของเรือ แล้วนำมาอภิปรายกันในกลุ่มเพื่อนำไปออกแบบเรือ

ชั่วโมง 2 – 4

1.แต่ละกลุ่มออกแบบเรือของเล่นไฟฟ้าโดยมีข้อกำหนดคือ

          -ใช้งบประมาณในการสร้างเรือของเล่นไฟฟ้าให้น้อยที่สุด โดยไม่เกิน 200 บาท

          -รับน้ำหนักบรรทุกดินน้ำมันได้ 2 ก้อน

2.นำเสนอแบบร่างของเรือของเล่นไฟฟ้า พร้อมทั้งระบุวัสดุที่ใช้ในการสร้างและต้นทุนของวัสดุทั้งหมด

3.สร้างเรือของเล่นไฟฟ้าตามที่ออกแบบไว้ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข แล้วบันทึกผล

4.แต่ละกลุ่มประเมินต้นทุนที่ใช้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ประเมินชิ้นงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ชั่วโมง 5

1.แต่ละกลุ่มนำเรือของเล่นไฟฟ้าของตัวเองมาทดสอบ เรือของกลุ่มใดสามารถเคลื่อนที่ได้และสามมารรับน้ำหนักของดินน้ำมันได้

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
สามารถอธิบายหลักการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าได้ การอภิปราย การนำเสนอ
สามารถสร้างเรือของเล่นไฟฟ้าได้ การปฏิบัติ การนำเสนอผลงาน
ตระหนักถึงความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ สังเกตการนำวัสดุมาใช้ในการทำงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

Author: นายณัฐวุฒิ แย้มเเสง

One thought on “กิจกรรม STEM

ใส่ความเห็น