แผนกิจกรรมSTEM

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4 เวลา 6 ชั่วโมง
STEM : โมบายรักษ์โลก
นางสาว นัฐรดี เสนาปัก รหัสนักศึกษา60111806027 ห้อง1
สาระการเรียนรู้

การสร้างโมบายเป็นการนำความรู้ในเรื่องความสมดุล ความแข็งของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ รวมทั้งการ เปรียบเทียบน้ำหนัก และการวัดความยาว มาแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์ประดิษฐ์โมบาย จากวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นต่างๆ และใช้กระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

 1. ทดลองและเปรียบเทียบ ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุ ยกตัวอย่าง การนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ ตามสมบัติของวัสดุ
 2. สร้างอย่างมีความคิด สร้างสรรค์ตามกระบวนการ เทคโนโลยี โดยถ่ายทอดความ คิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ที่กำหนดไว้ชัดเจน
 3. เลือกใช้วัสดุโดยคำนึงถึงสมบัติ ของวัสดุ และใช้เครื่องมือให้ เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
 4. ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

-ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ทักษะชีวิตและอาชีพ

-รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะด้านสารสนเทศ

– สื่อและเทคโนโลยี – ความรู้เกี่ยวกับสื่อ

สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

 • ความแข็งของวัสดุเป็นสมบัติ หนึ่งของวัสดุ วัสดุต่างชนิดกัน จะมีความแข็งต่างกัน วัสดุที่มี ความแข็งมากกว่าจะทำให้เกิด รอยบนวัสดุที่มีความแข็ง น้อยกว่า
 • การวัดและการเปรียบเทียบ ความยาว
 • การเปรียบเทียบน้ำหนัก
 • การค้นหาข้อมูลที่สอดคล้องกับ ข้อมูลที่ต้องการและเลือกแหล่ง ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
 • วัสดุได้มาจากธรรมชาติและการ สังเคราะห์ขึ้น วัสดุแต่ละชนิดมี สมบัติต่างกันจึงต้องเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงาน
  กรอบแนวคิด
  โมบายแสนสวย
  E: วิศวกรรมศาสตร์
 • กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (การออกแบบและสร้างโมบายให้สวยงามและ มีขนาดเหมาะสมกับหน้าต่างห้องเรียน)
  M: คณิตศาสตร์
 • การวัดและการเปรียบเทียบความยาว – การเปรียบเทียบนน้ำาหนัก
 • ความสมดุล S: วิทยาศาสตร์* – ความแข็งของวัสดุ

ผังมโนทัศน์

S: วิทยาศาสตร์  ความสมดุล
T: เทคโนโลยี  การค้นหาข้อมูล
การเลือกใช้วัสดุ
E: วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบการวางแผน  
M: คณิตศาสตร์ การวัดและเปรียบเทียบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. ใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรประมาณน้ำหนักและระยะห่างในการทำให้โมบายสมดลุ
 2. ทดสอบความแข็งของวัสดุและเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับทำโมบาย
 3. ออกแบบและสร้างโมบายให้สวยงามและมีขนาดเหมาะสมกับหน้าต่างห้องเรียน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

 1. ครูสทนากันกับนักเรียนเกี่ยวและร่วมอภิปรายกับนักเรียน เช่น เคยเห็น โมบายแบบใดบ้าง พบที่ใด โมบายที่พบมีลักษณะเป็นอย่างไร ทำจากวัสดุชนิดใด จากนั้นครูติดภาพ โมบายที่มีรูปร่างหรือลักษณะต่าง ๆ และทำด้วยวัสดุที่แตกต่างกันบนกระดาน หรือนำโมบายของ จริงมาให้นักเรียนสังเกต
 2. ครูตั้งคำถามกับนักเรียนว่าโมบายที่เหมาะสมกับขนาดหน้าต่างของห้องเรียนมีขนาดเท่าไหร่

ชั่วโมง 3 – 4

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนและให้นักเรียนออกแบบโมบายในแบบของตนเอง
 2. ครูเริ่มอธิบายขั้นตอนการสร้างโมบาย
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองสร้างด้วยตัวเองและเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาปรึกษา
 4. ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายร่วมกัน

ชั่วโมง 5 – 6

 1. ครูให้นักเรียนเริ่มสร้างโมบายของตนเอง
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอของตนเองหน้าชั้นเรียน พร้อมให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นร่วมให้คะแนน
 3. ครูประกาศและให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนจากเพื่อนๆมากที่สุด
 4. ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายร่วมกัน

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้วิธีการวัดเครื่องมือ
นักเรียนสามารถสร้างโมบายได้ประเมินใบกิจกรรม ใบกิจกรรม
นักเรียนสามารถสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ความรู้เกี่ยวกับสื่อ)ประเมินใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูลใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล
นักเรียนส่งงานตรงเวลาสังเกตพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลาแบบสังเกตพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลา


Author: น.ส.นัฐรดี เสนาปัก

ใส่ความเห็น