STEM : กระถางรักษ์โลก

STEM : กระถางรักษ์โลก

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                      เวลา 4 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          ขยะรีไซเคิล เป็นขยะพวกวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ ในปัจจุบันความนิยมใช้ขยะรีไซเคิล ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะ

          2. การออกแบบกระถางต้นไม้

          3. การทำกระถางต้นไม้จากขยะรีไซเคิล

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   

– การคิดอย่างสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ   

– หมั่นหาความรู้รอบด้าน

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี    

– การสืบค้นข้อมูล  

ผังมโนทัศน์

S: วิทยาศาสตร์การปลูกต้นไม้ ขยะรีไซเคิล

T : เทคโนโลยีการค้นหาข้อมูล

E: วิศวกรรมศาสตร์ออกแบบกระถางต้นไม้

M: คณิตศาสตร์การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนทำกระถางจากของเล่นจากขยะรีไซเคิลได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)

2. นักเรียนสามารถสื่อสารในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ (ทักษะชีวิต และอาชีพ)

3. นักเรียนสามารถออกแบบ และค้นหาข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ เทคโนโลยี)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน จากนั้นครูอธิบายกิจกรรม “กระถางรักษ์โลก” 

2. ครูให้นักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ และอธิบายความสำคัญของขยะรีไซเคิล พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียน

3. ครูแนะนำขยะรีไซเคิลที่นักเรียนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันที่สามารถนำมาประดิษฐ์กระถางได้ เช่น ขวดพลาสติก เศษไม้,เปลือกไม้ ล้อรถเก่า และวิธีการสืบค้นข้อมูลการออกแบบให้กับนักเรียน

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล และออกแบบกระถาและขยะรีไซเคิลต่างๆที่ตนเองสนใจ

5. ครูให้นักเรียนนำแบบกระถางมานำเสนอ

6. ครูและนักเรียนอภิปราย และสรุปร่วมกัน

ชั่วโมง 3 – 4

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนกิจกรรมจากสัปดาห์ที่แล้ว

2. ครูให้นักเรียนนำวัสดุอุปกรณ์ ที่เตรียมมาประดิษฐ์กระถาง ที่ออกแบบไว้

3. ครูให้นักเรียนลองนำต้นไม้มาปลูกบนกระถางที่กลุ่มตนเองได้ประดิษฐ์ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ สามารถนำมาใช้ได้จริงไหม

4. ครูให้ข้อเสนอแนะ และให้นักเรียนแก้ไขปรับปรุงของเล่นจากสิ่งรอบตัว

5. ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการพบเจอปัญหา และวิธีการกระถางรีไซเคิล

6. ครูกล่าวสรุปปัญหาที่นักเรียนพบเจอ สรุปแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม และเปิดโอกาส ให้นักเรียนซักถาม

การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนทำกระถางจากขยะรีไซเคิลได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)   ประเมินสิ่งประดิษฐ์จากขยะรึไซเคิล   แบบประเมินสิ่งประดิษฐ์จากขยะรึไซเคิล
นักเรียนสามารถสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย)   ประเมินใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล   ใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล
นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ (ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย)   สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

Author: น.ส.พิลาพร จันทร์บุตร

One thought on “STEM : กระถางรักษ์โลก

ใส่ความเห็น