แผนกิจกรรม stem

STEM : โคมไฟไอติมอัจฉริยะ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6​​​​​​                  เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
​LINE Notify คือบริการที่สามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บบอร์ดต่างๆ ที่เราได้ทำการเชื่อมต่อกับตัวบอร์ด Kidbright จะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง และยังสามารถรับการแจ้งเตือนทางกลุ่มได้ การพัฒนาโครงงานนอกจากจะมีการแก้ไขด้วยเทคนิคต่างๆ แล้วยังต้องคำถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้โครงงานมีความน่าสนใจและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 

สาระการเรียนรู้
​1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบอร์ด Kidbright

​2. การออกแบบการทำโคมไฟจากไม้ไอติม

​3. การทำโดมไฟจากไม้ไอติม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

​- การคิดสร้างสรรค์

​- ใส่ใจนวัตกรรม​

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

​- การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

​- หมั่นหาความรู้รอบด้าน

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

​- รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

T : เทคโนโลยี– การค้นหาและรวบรวมข้อมูล- การใช้งานบอร์ดKidbright- การใช้งานแอพLINE Notify

S: วิทยาศาสตร์– การทดลอง- การวัด- การพยากรณ์ผังมโนทัศน์

โคมไฟไอติมอัจฉริยะ

M: คณิตศาสตร์– การวัด- การคำนวณ- รูปร่าง รูปทรงเลขาคณิต

E: วิศวกรรมศาสตร์– การออกแบบ- การวางแผน 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

​1. นักเรียนสามารถสร้างโคมไฟจากไม้ไอติมได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)

​2. นักเรียนสามารถสื่อสารในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ (ทักษะชีวิตและอาชีพ)

​3. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Kidbrightได้และค้นหาข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)​

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมง 1 – 2

​1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยกล่าวคำทักทาย สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้

​2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยให้นักเรียนออกแบบ สืบค้นข้อมูล ขั้นตอนการทำ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์โคมไฟจากไม้ไอติม ลงในใบงานที่ 1 

​3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำงาน จากนั้นร่วมกันอภิปรายหาข้อสรุปของข้อมูลที่ได้สืบค้นมา

ชั่วโมง 3 – 4

​1. ครูเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เดิม

​2. ครูแจกบอร์ด Kidbright ให้แต่ละกลุ่ม และสาธิตการใช้โปรแกรม Kid bright ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำตามครูผู้สอนซึ่งมีครูให้ข้อเสนอแนะ โดยกำหนดเงื่อนไขการทำงานคือ “โคมไฟจะเปิด-ปิด อัตโนมัติตามการสั่งงานผ่าน Application และแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านทาง LINE ” จนเสร็จสมบูรณ์ทุกกลุ่มเพื่อพร้อมติดตั้งบอร์ดลงในโคมไฟในสัปดาห์หน้า

​3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการใช้โปรแกรม Kid bright และครูสั่งให้นักเรียนแบ่งงหน้าที่กันนำอุปกรณ์มาสร้างโคมไฟในสัปดาห์หน้า

ชั่วโมง 5 – 6

​1. ครูเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม โดยการสำรวจอุปกรณ์ในการทำโคมไฟจากไม้ไอติม และตัวบอร์ด Kid bright

​2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันประดิษฐ์โคมไฟ ตามที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมติดตั้งบอร์ด Kid bright ลงในตัวโคมไฟ โดยมีครูคอยควบคุมให้ข้อแนะนำ

​3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มติดตั้ง Application ในการสั่งงานเปิด–ปิด โคมไฟ และติดตั้ง LINE Notify เพื่อส่งการแจ้งเตือนเข้าไลน์

​4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการทำงานของโคมไฟของตนเองหน้าชั้นเรียน

​5. ครูและนักเรียนอภิปรายและร่วมกันสรุป

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้วิธีการวัดเครื่องมือ
นักเรียนสามารถสร้างโคมไฟจากไม้ไอติมได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม) ประเมินสิ่งประดิษฐ์ แบบประเมินสิ่งประดิษฐ์ 
นักเรียนสามารถสื่อสารในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้(ทักษะชีวิตและอาชีพ) ประเมินทักษะการสื่อสาร แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Kidbrightได้และค้นหาข้อมูลได้(ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี) ทดสอบ แบบทดสอบ

Author: น.ส.อรรคศรสวรรค์ กฤษธำรงบุญ

ใส่ความเห็น