วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ (Computing science) คืออะไร ?

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy) ซึ่งการเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน คือเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา เสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบมีจริยธรรม

ชั้นประถมต้น เขียนโปรแกรมแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการฝึกใช้บัตรคำสั่งขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา

ชั้นประถมปลาย เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Scratch ของ MIT ประกอบการสอน

ชั้นมัธยมต้น ถึงจะเริ่มมีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาไพทอน (Python)

ชั้นมัธยมปลาย จะเน้นการทำโครงงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหลาย    

ทักษะการคิดเชิงคำนวณที่เด็กไทยจะได้เรียนรู้ยังสามารถต่อยอดไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มองปัญหาอย่างมีทางแก้ด้วยระบบ เข้าใจและสามารถควบคุมระบบอัตโนมัติได้ในเบื้องต้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคตได้ หากเขียนโปรแกรมได้รับรองว่าไม่ตกงาน เพราะปัจจุบันโปรแกรมเมอร์ในตลาดแรงงานไทยมีน้อยมาก และยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา https://1th.me/R75ln

Author: น.ส.ณิชกุล ว่องเกษกิจ

ใส่ความเห็น