แผนกิจกรรม : นาฬิกาไม้ทำเอง

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                         เวลา 4 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          นาฬิกา เป็นเครื่องมือสำหรับใช้บอกเวลา โดยมากจะมีรอบเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง สำหรับนาฬิกาทั่วไป มีเครื่องหมายบอกชั่วโมง นาที หรือวินาที

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฬิกา

          2. การออกแบบนาฬิกาไม้

          3. การทำนาฬิกา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          – การคิดอย่างสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          – สามารถนำมาสร้างอาชีพได้

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          – การใช้และการจัดการสารสนเทศ

ผังมโนทัศน์

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถทำนาฬิกาไม้ได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)

          2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (ทักษะชีวิตและอาชีพ)

          3. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ6-7 คน จากนั้นครูอธิบายกิจกรรม “กลไกของนาฬิกา”

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลหาประวัติ การทำงาน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำลงในใบกิจกรรม “ข้อมูลช่วยสร้าง” และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของข้อมูลที่ค้นคว้ามา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปราย

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการนาฬิกาไม้ โดยให้นักเรียนออกแบบนาฬิกาที่กลุ่มตัวเองจะทำ และให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้มาในคาบหน้า

ชั่วโมง 3 – 4

1. ครูเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมโดยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำนาฬิกาไม้ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

2. ครูอธิบายขั้นตอนในการทำนาฬิกา โดยให้แต่ละกลุ่มนำตัวกลไกนาฬิกามาทาบเป็นจุดศูนย์กลางก่อนที่จะร่างแบบ

3. นักเรียนนำแบบที่ออกแบบไว้มาร่างบนแผ่นไม้ โดยให้กลไกอยู่ตรงกลาง

4. นักเรียนลงมือทำนาฬิกาไม้

5. นำเสนอของแต่ละกลุ่มโดยการประกวดความคิดสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนสามารถทำนาฬิกาไม้ได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม) ประเมินใบกิจกรรม “ข้อมูลชวนคิด” ใบกิจกรรม “ข้อมูลช่วยสร้าง”
นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (ทักษะชีวิตและอาชีพ) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี) ประเมินใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล ใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล

Author: น.ส.ณิชกุล ว่องเกษกิจ

ใส่ความเห็น