แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 กลไก

 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 กลไก                                      เรื่อง  นาฬิกาไม้

 รายวิชา เทคโนโลยี      เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

นาฬิกา เป็นเครื่องมือสำหรับใช้บอกเวลา โดยมากจะมีรอบเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง สำหรับนาฬิกาทั่วไป มีเครื่องหมายบอกชั่วโมง นาที หรือวินาที ให้เด็กได้ฝึกออกแบบและประดิษฐ์นาฬิกาที่ทำจากไม้

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์ (S)

ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งสภาพยืดหยุ่นการนำความร้อน และการนำไฟฟ้า ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก การทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุ่น การนำความร้อนและการนำไฟฟ้า ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการ ออกแบบชิ้นงาน

ทคโนโลยี (T)

ว 4.1 ม.3/5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงานและปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

วิศวกรรมศาสตร์ (E)

ออกแบบโครงสร้างต่างๆ และส่วนประกอบของนาฬิกาไม้

คณิตศาสตร์ (M)

ค 2.1 ป.4/1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ค 2.1 ป.4/2. วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านพุทธพิสัย (K)

  1. นักเรียนสามารถอธิบายกลไกการทำงานของนาฬิกา

ด้านทักษะพิสัย (P)

  1. นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างนาฬิกาไม้ได้

ด้านจิตพิสัย (A)

          นักเรียนมีการร่วมกันทำงานกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.  ความสามารถในการคิด

2.  ความสามารถในการแก้ปัญหา

3.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ  (30 นาที)

ครู

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน และพานักเรียนเข้าสู่การทำกิจกรรมภายในห้องเรียน คือ กิจกรรมนาฬิกาคน โดยให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 14 คน แล้วให้นักเรียนยืนเป็นรูปนาฬิกา 12 คน และอีก 2 คน เป็นเข็มนาฬิกา

2. ครูกำหนดโจทย์และให้นักเรียนปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด เช่น เวลา 10.40 น. โดยเข็มสั้นชี้ที่เลข 10 เข็มยาวชี้ที่เลข 8

3. เมื่อจบกิจกรรม ครูอธิบายเกี่ยวกับกลไกของนาฬิกา

4. ครูสอบถามนักเรียนว่ามีนาฬิกาเป็นของตัวเองไหม และสอบถามนักเรียนว่าอยากมีนาฬิกาเป็นของตัวเองไหม

5. ครูพานำเข้าสู่บทเรียน

นักเรียน

นักเรียนกล่าวทักทายครู และร่วมทำกิจกรรมที่ครูกำหนด โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 14 คน แล้วยืนเป็นรูปนาฬิกา 12 คน และอีก 2 คน เป็นเข็มนาฬิกา และปฏิบัติตามโจทย์ที่ครูกำหนด

ขั้นสอน (1-2 ชั่วโมง)

ขั้นที่  1 ระบุปัญหา

ครู

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และ อธิบายกลไกของนาฬิกา และยกตัวอย่างชิ้นงานประกอบในการสอน

นักเรียน

1. แบ่งกลุ่มในการทำงาน กลุ่มละ 5 คน

2. ให้นักเรียนพิจารณากลไกการทำงานของนาฬิกา

3. นักเรียนระบุปัญหาเกี่ยวกับกลไกการทำงานของนาฬิกาและเลือกปัญหาที่จะทำ

ขั้นที่  2  รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ครู

ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานของนาฬิกา กลไกการทำงาน ให้เวลา 1 อาทิตย์

นักเรียน

1. นักเรียนทำการค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการทำงานของนาฬิกา จากอินเทอร์เน็ต หรือจากหนังสือ                                

2. รวบรวมข้อมูล และอภิปรายกันในกลุ่ม

ขั้นที่ 3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ครู

ครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำชี้แนะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับกระดาษและสีที่ใช้ในการออกแบบ  

นักเรียน

1. ช่วยกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ครู

ครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำชี้แนะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แนะนำร้านวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการทำนาฬิกาไม้  

นักเรียน

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและออกแบบการทำนาฬิกาไม้                            

2. วางแผนและหาวัสดุอุปกรณ์      

3. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและสร้างนาฬิกาไม้

ขั้นที่  5  ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

ครู

ครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำชี้แนะและแนะนำในการทำงานให้กับผู้เรียน

นักเรียน

1. ทำการทดลองชิ้นงานและแก้ไขปรับปรุงชิ้นงาน

2. ประเมินผลและบันทึกข้อมูล

ขั้นที่  6  นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

ครู

ครูฟังนักเรียนนำเสนอผลงานพร้อมให้คำเสนอแนะ และบันทึกคะแนน

นักเรียน

นักเรียนทำการนำเสนอผลงานของกลุ่มของตัวเองว่ามีกระบวนการทำงานของชิ้นงาน

ขั้นสรุป  (30 นาที)

ครู

ครูทำการสรุป กลไกการทำงานนาฬิกา

นักเรียน

นักเรียนทำการจดบันทึกบทสรุปกลไกการทำงานของนาฬิกา

แหล่งการเรียนรู้

  1. ใบความรู้
  2. หนังสือเรียน
  3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม
  4. ห้องสมุด
  5. อินเทอร์เน็ต

การวัดและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบกลไกการทำงานของนาฬิกา ผ่าน 10 คะแนนขึ้นไป
2. ด้านทักษะกระบวนการ ประเมินผลงานและการนำเสนองาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ ดี ขึ้นไป
3.  ด้านเจตคติ สังเกตความตั้งใจในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการทำงาน แบบประเมินการสังเกต ผ่านระดับ ดี ขึ้นไป

Author: น.ส.ณิชกุล ว่องเกษกิจ

2 thoughts on “แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 กลไก

ใส่ความเห็น