แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch

แผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้วิธีการสอนแบบทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยี            เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           รายวิชา วิทยาการคำนวณ                  รหัสวิชา ว14101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                        ภาคเรียนที่ 1                                  เวลา  2  ชั่วโมง

ผู้สอน นายชนกานต์ สมานมิตร

สาระสำคัญ

          แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้นต่างหากจาก กันทีละเฟรม แล้วนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อย ๆ ขยับเมื่อนำภาพดังกล่าวมาฉาย ด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บภาพแบบอนิเมชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ได้แก่เก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG และ แฟลช

มาตรฐานการเรียนรู้

          มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

          ว 4.2 ป.4/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันจากโปรแกรม Scratch ได้ (K)
 2. นักเรียนสามารถสร้างการ์ตูนแอนิเมชันจากโปรแกรม Scratch ได้ (P)
 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการออกแบบแอนิเมชัน (A)

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
 2. ครูนำคลิปวิดีโอตัวอย่างงานการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch หลายๆ คลิปมาให้นักเรียนดู แล้วสุ่มนักเรียน 3 – 4 คน ออกมาเลือกคลิปวิดีโอที่ตัวเองชอบ
 3. ครูสัมภาษณ์นักเรียนที่เลือกคลิปวิดีโอในประเด็นต่อไปนี้
 4. เพราะอะไรจึงเลือกคลิปวีดีโอนี้
 5. นักเรียนมีเกณฑ์อะไรในการเลือก
 6. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch

          ขั้นสอน

          ขั้นที่ 1 รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ

 1. นักเรียนรวมกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละ 3 – 4 คน
 2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อในการสร้างและวิธีการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศและหนังสือต่าง ๆ แล้วบันทึกสรุปลงในสมุด
 3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นสำคัญของข้อมูลที่ได้สืบค้นมา
 4. นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นมาหน้าชั้นเรียน แล้วร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญ

          ขั้นที่ 2 ประเมินคุณค่าและประโยชน์

 1. ครูให้นักเรียนตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้
 2. ทำไมจึงต้องมีเกณฑ์ในการสร้างแอนิเมชัน
 3. ถ้ามีการเลือกตามความชอบส่วนตัว ผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร
 4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของเกณฑ์และประโยชน์ของหัวข้อที่เลือก

          ขั้นที่ 3 เลือกและตัดสินใจ

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch ว่าจะใช้หัวข้ออะไรในการสร้าง
 2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอเหตุผลที่เลือกเกณฑ์ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch
 3. ครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันคัดเลือกหัวข้อที่แต่ละกลุ่มคิดขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์กลางในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch
 4. ครูตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และเสนอแนะเพิ่มเติม

ชั่วโมงที่ 2

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

 1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบและสร้างงานของกลุ่มตัวเองตามเกณฑ์กลางที่ตั้งเอาไว้ และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบงานของกลุ่มตัวเองลงในกระดาษ A4 โดยเขียนในลักษณะ Storyboard
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch ตามที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบไว้ในกระดาษ A4
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบข้อผิดพลาดของการสร้างแอนิเมชันพร้อมทั้งลงมือการแก้ไข และบันทึการปฏิบัติงานลงสมุด
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอขั้นตอนการออกแบบและเขียนโปรแกรมในการสร้างแอนิเมชันเป็น Power point รวมไปถึงผลงานแอนิเมชันของกลุ่มตัวเองหน้าชั้นเรียน

          ขั้นสรุป

          นักเรียนร่วมกันสรุปผลการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันจากโปรแกรม Scratch เป็น mind mapping และประโยชน์จากการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน ครูตรวจสอบผลงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

          ขั้นการวัดและประเมินผล

          ครูวัดและประเมินผลการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้

แหล่งการเรียนรู้

 1. อินเทอร์เน็ต
 2. ห้องสมุด
 3. หนังสือ

การวัดและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน
นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Scratch ได้ ตรวจแบบประเมินการอธิบาย แบบประเมินการอธิบาย ระดับ 1 ขึ้นไป
นักเรียนสามารถสร้างการ์ตูนแอนิเมชันจากโปรแกรม Scratch ได้ ตรวจแบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินชิ้นงาน ไม่ต่ำกว่า 13 คะแนน
นักเรียนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการออกแบบแอนิเมชัน สังเกตพฤติกรรมความมุ่งมั่นและตั้งใจ แบบประเมินพฤติกรรมความมุ่งมั่นและตั้งใจ ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

ใส่ความเห็น