การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง ทำอย่างไร พร้อมขั้นตอนอย่างละเอียด

การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง

การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง มีวิธีดำเนินการอย่างไร ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ หากเคยสมรสมาแล้วต้องทำอย่างไร จดทะเบียนสมรสแล้วต้องเปลี่ยนเอกสารอะไรบ้าง ข้อควรรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส เรารวบรวมมาให้คุณแล้วที่นี่เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ตัวจริงของทั้งฝ่ายชายและหญิง (บัตรที่ยังไม่หมดอายุ)
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนา
 • พยาน 2 คน (พร้อมบัตรประชาชนของพยานด้วย)
 • แบบฟอร์ม คร.1 หรือ คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คร.1) (สามารถขอรับที่เขตแล้วเขียนตรงนั้นได้เลย)

กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้เตรียมเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

 • สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport)
 • หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล และนับรองว่าแปลถูกต้อง

กรณีที่เคยแต่งงานมาก่อน ให้เตรียมเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

 • หลักฐานการหย่า
 • ใบสูจิบัตรและทะเบียนบ้านของบุตร (หากมีบุตรที่เกิดก่อนจะมาจดทะเบียนสมรส)

*หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ มีการคลอดบุตรไปแล้วในระหว่างที่รอ สมรสกับคู่สมรสเดิม มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ และศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

*กรณีผู้สมรสตาย ให้ใช้หลักฐานการตาย เช่น ใบมรณะบัตร

กรณีที่คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ยังไม่ครบ 17 ปี) ให้กระทำดังนี้

 • ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม
 • หากผู้ปกครองไม่ได้มาด้วย ให้เตรียมหนังสือให้ความยินยอมมาด้วย
การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง

การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้างการจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน

 • ติดต่อที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ล่วงหน้าก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วัน
 • เตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียน ตามที่กล่าวข้างต้นให้ครบ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส

 • จดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • จดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ – ส่ง นายทะเบียนด้วย
 • รจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกลจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนสมรส

 1. สามารถให้นายทะเบียนลงรายอะเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเรื่องอื่น ๆ ในช่องบันทึกได้
 2. เมื่อพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนสมรสแล้ว สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ ก่อนที่จะสั่งพิมพ์ เนื่องจากพิมพ์แล้วจะไม่สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้อีก
 3. สำหรับฝ่ายหญิงที่เปลี่ยนคำนำหน้าจาก “นางสาว” เป็น “นาง” หรือเปลี่ยนไปใช้ “นามสกุลสามี” ให้เก็บหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.๕) ไว้ดีๆ เพราะคุณต้องใช้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลกับเอกสารอื่นๆ ด้วยค่ะ
การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง

จดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้างสถานที่และระยะเวลาในบริการจดทะเบียนสมรส

 1. สำนักงานทะเบียนเขตพื้นที่ กทม. : เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
 2. สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง :
 3. ปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอนและระยะเวลาในบริการจดทะเบียนสมรส

 1. ตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 2. การพิจารณา ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง

หลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องแก้เอกสารอะไรบ้าง

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport)
 • วีซ่า
 • ใบขับขี่
 • ทะเบียนรถ
 • บัญชีธนาคาร
 • บัตรเครดิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ

ขอขอบคุณ : https://th.theasianparent.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

ใส่ความเห็น