วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (Committee Work Method)

วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (Committee Work Method)

ความหมาย

วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน หมายถึง เป็นวิธีสอนที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันศึกษาช่วยกันค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจ เป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันตามวิถีแห่งประชาธิปไตย ทุกคนจะต้องดำเนินการตามที่มอบหมายให้ เป็นวิธีที่ช่วยในการฝึกฝนนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้เพื่อนร่วมงานแต่ต้องดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ ครูจะต้องวางแผนให้นักเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ความมุ่งหมาย

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานอย่างมีระบบและเป็นระเบียนวินัย

2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาค้นคว้าและการค้นหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3.เพื่อฝึกให้นักเรียนเลือกที่จะทำตามที่สนใจ ความถนัด ความสามารถ 

ขั้นตอนการสอน

ขั้นตอนที่ 1. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดความมุ่งหมายของการทำงานในแต่ละกลุ่ม ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่กำหนดความมุ่งหมายและวิธีการทำงานอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 2. ครูเสนอแนะแหล่งวิทยาการที่จะใช้ค้นคว้าหาความรู้ ได้แก่ บอกรายละเอียดของหนังสือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ขั้นตอนที่ 3. นักเรียนร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนที่ 4. ครูและนักเรียนประเมินผลการทำงาน ในกรณีที่เป็นครูให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติงาน ในกรณีนักเรียนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มตนเองโดยบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลที่ได้รับ และการพัฒนางานในโอกาสต่อไป 

ข้อดี

1.สามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่

2.เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทำงานตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ

3.ผู้เรียนด้วยความกระตือรือร้น เพราะได้ลงมือปฏิบัติตลอดเวลา

4.ผู้สอนสามารถใช้ประกอบได้ทุกวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

5.ทำงานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะผู้เรียนได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ข้อจำกัด

ถ้าผู้สอนไม่เตรียมขั้นตอนในการสอน ไม่เตรียมสื่อการเรียนการสอน ไม่เตรียมงาน มอบหมายมาอย่างกระจ่างชัดเจน ความสำเร็จก็จะไม่บรรลุตามเป้าหมาย

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

ใส่ความเห็น