การสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)

วิธีการสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)

ความหมาการสอนแบบบรรยาย

คือกระบวนการที่ผู้สอนมุ้งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน  โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาคำตอบแนวทางหรือแก้ปัญหาร่วมกัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือระดมความคิดเห็นร่วมกัน  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

2.เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

3.เพื่อฝึกการค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงมาเพื่ออภิปรายให้ผู้อื่นรับทราบ

องค์ประกอบ

1.เรื่องหัวข้อประเด็นปัญหาที่จะอภิปราย

2.ผู้อภิปรายและผู้ร่วมอภิปราย

3.กระบวนการอภิปราย

4.ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการอภิปราย

ประเภทของการอภิปราย

การอภิปรายมีรูปแบบหรือประเภทการจัดการอภิปรายหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น

 • การอภิปรายเป็นคณะ
 • การอภิปรายแบบฟอรั่ม
 • การอภิปรายแบบสัมมนา
 • การอภิปรายแบบระดมสมอง
 • การอภิปรายแบบโต๊ะกลม
 • การอภิปรายแบบโต้วาที

ขั้นตอนการเรียนรู้

1.ขั้นตอนการอภิปราย

 • กำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ รูปแบบอภิปราย
 • ผู้สอนควรกำหนดบทบาทให้ผู้เรียน
 • สื่อการเรียน อาจจะเป็นเอกสารหรือวัสดุต่างๆที่จำเป็น
 • สถานที่ อาจจะเป็นห้องเรียนซึ่งผู้สอนควรจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย

       2.ขั้นบรรยาย

 • บอกหัวข้อหรือปัญหาและวัตถุประสงค์
 • บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์
 • ดำเนินการอภิปราย

3.ขั้นสรุป

 • สรุปผลการอภิปราย ผู้แทนกลุ่มสรุปผลการอภิปรายแล้วนำเสนอผลการอภิปรายต่อที่ประชุม

        4.ขั้นสรุปบทเรียน

 • ผู้สอนและผู้รีเยนร่วมกันสรุปสาระสำคัญและแนวคิดที่ได้จาการอภิปราย

5.ขั้นประเมินผลการเรียน

 • ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้

ข้อดี

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ

3.ผู้เรียนไม่เบื่อ เพราะมีการปฏิบัติตลอดเวลาเรียน

ข้อจำกัด

1.ใช้เวลามากพอสมควร ถ้าให้โอกาสผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

2.ผู้เรียนบางส่วนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

3.ผู้สอนอาจเกิดความขับข้องใจ ถ้าการอภิปรายครั้งนั้นไม่สามารถสรุปผลในรูปที่ผู้สอนปรารถนา

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

ใส่ความเห็น