เเผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                เรื่อง ไซเบอร์บูลลี่

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์         รายวิชา วิทยาการคำนวณ                  รหัสวิชา ว13101

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                    ภาคเรียนที่  1                                เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

          ไซเบอร์บูลลี่ คือ การใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คนอื่น ๆ สามารถเห็นได้ มีการแชร์ต่อ หรือมีการพูดถึงประเด็นนั้น ๆ ต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม แชต หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือหลักในการรังแกและกลั่นแกล้งกัน 

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของไซเบอร์บูลลี่ได้ (K)
 2. นักเรียนสามารถเขียนแสดงตัวอย่างของไซเบอร์บูลลี่ได้ (P)
 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน (A)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. ใฝ่เรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 1. ความสามารถในการคิด
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ

 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
 2. ครูถามนักเรียนว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่หรือไม่
 3. ครูตั้งกฎเกณฑ์ในการเรียน

ขั้นสอน

 1. ครูอธิบายความหมายของไซเบอร์บูลลี่
 2. ครูถามคำถามเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่
 3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน
 4. ครูอธิบายเรื่องใบงาน “ไซเบอร์บูลลี่”
 5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงาน “ไซเบอร์บูลลี่”

ขั้นสรุป

 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดคำตอบในใบงานหน้าชั้นเรียน
 2. ครูพูดสรุปความรู้เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่และซักถามนักเรียนทำความเข้าใจ

แหล่งการเรียนรู้

 1. ใบงาน “ไซเบอร์บูลลี่”

 การวัดและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของไซเบอร์บูลลี่ได้ ประเมินการอธิบาย แบบประเมินการอธิบาย ระดับ 2 ขึ้นไป
2. นักเรียนสามารถเขียนแสดงตัวอย่างของไซเบอร์บูลลี่ได้ ประเมินชิ้นงาน แบบประเมินชิ้นงาน ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเรียน แบบสังเกต ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

ใส่ความเห็น