แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์

Creativity and Innovation

          ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่ จากเดิม เป็นความสามารถทางสมองในการคิดได้หลายทางจนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิงประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์

1. มีความคิดริเริ่ม

2. มีความคิดคล่องแคล่ว

3. มีความยืดหยุ่น

4. มีความละเอียดลออ

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง :   พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด  ว 4.2 ม.3/1  พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

มาตรฐาน  ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้

2. นักเรียนสามารถออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างสร้างสรรค์

3. นักเรียนมีความร่วมมือในการออกแบบแอปพลิเคชั่น

สมรรถนะสำคัญ

1. ความสามารถในการใช้สื่อการสอน

2. ความสามารถในการคิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

กิจกรรม

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยถามว่า นักเรียนเคยใช้แอปพลิเคชั่นใดบ้าง

2. ครูนำเข้าสู่เนื้อหากระบวนการทำแอปพลิเคชั่นและเปิดให้นักเรียนสักถามแล้วจึงกล่าวสรุป และสั่งงานให้นักเรียนไปค้นหาความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นและเขียนมาส่ง

ชั่วโมงที่ 2

3. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยถามว่าได้ทำงานที่สั่งมาหรือเปล่าแล้วและครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนร่วมกันออกแบบแอปพลิเคชั่นตามจินตนาการของนักเรียนและออกมานำเสนอ

4. ครูสรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดให้นักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม

5. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาพลิเคชั่นได้

วิธีวัด : ทดสอบ          

เครื่องมือ : แบบทดสอบ

เกณฑ์การผ่าน : คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50

2. นักเรียนสามารถออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างสร้างสรรค์

วิธีวัด : ชิ้นงาน 

เครื่องมือ : แบบประเมิน

เกณฑ์การผ่าน : ผ่าน 2

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิธีวัด : ประเมิน               

เครื่องมือ : แบบประเมิน

เกณฑ์การผ่าน : ผ่าน 2

แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

One thought on “แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์

ใส่ความเห็น