เเผนกิจกรรม STEM : หุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือ

STEM : หุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                          เวลา 4 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          Blynk คือ Application สำเร็จรูปสำหรับงาน IOT มีความน่าสนใจคือการเขียนโปรแกรมที่ง่าย ไม่ต้องเขียน App เองสามารถใช้งานได้อย่าง Real time สามารถเชื่อมต่อ Device ต่างๆเข้ากับ Internet ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Arduino, Esp826, Esp32, Nodemcu,Rasberry pi นำมาแสดงบน Application ได้อย่างง่ายดาย 

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือ

          2. การออกแบบการทำหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือ

          3. การทำหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          – การคิดอย่างสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          – ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          – ใช้ในการจัดการสารสนเทศ     

ผังมโนทัศน์หุ่นยนต์บังคับไร้สายผ่านมือถือ

S: วิทยาศาสตร์ วงจรไฟฟ้า, การต่อเซลล์ไฟฟ้า  
T : เทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม, การใช้แอพพลิเคชั่น Blynk, การใช้บอร์ด ESP826  
E: วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือ
M: คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และแปลความหมายผลลัพธ์, การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ    

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถทำหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือผ่าน Wifi ได้
 2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ได้
 3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
 2. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยถามความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับ “การสร้างหุ่นยนต์”
 3. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 6 คน
 4. ครูอธิบายความสามารถของบอร์ดควบคุม ESP826 และแอพพลิเคชั่น Blynk ให้นักเรียนฟัง
 5. ครูสาธิตวิธีการสร้างหุ่นยนต์หุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือเบื้องต้นให้นักเรียนดู
 6. ครูสาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมในการบังคับหุ่นยนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ให้นักเรียนดู
 7. ครูให้นักเรียนออกแบบหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือในโปรแกรม Sketup
 8. ครูให้นักเรียนออกแบบการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้บังคับหุ่นยนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk

ชั่วโมง 3 – 4

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนกิจกรรมจากสัปดาห์ที่แล้ว
 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มลงมือสร้างหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือ
 3. นักเรียนเริ่มลงมือสร้างหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือตามที่กลุ่มของตัวเองได้ออกแบบไว้
 4. นักเรียนเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมในการบังคับหุ่นยนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ตามที่กลุ่มของตัวเองได้ออกแบบไว้
 5. นักเรียนสร้างหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือเสร็จ
 6. นักเรียนนำเสนอความสามารถของหุ่นยนต์หน้าชั้นเรียน
 7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันทดลองใช้หุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือของกลุ่มอื่น พร้อมให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น
 8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
  นักเรียนสามารถทำหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือผ่าน Wifi ได้ ประเมินแบบประเมิน “หุ่นยนต์บังคับอเนกประสงค์” แบบประเมิน “หุ่นยนต์บังคับอเนกประสงค์”
  นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ได้ ประเมินแบบประเมินการเขียนโปรแกรมผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk แบบประเมินการเขียนโปรแกรมผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk
  นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

One thought on “เเผนกิจกรรม STEM : หุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยมือถือ

ใส่ความเห็น