แผนการจัดการเรียนรู้ STEM เครื่องบินพลังงานลม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานลม                                                    เรื่อง เครื่องบนพลังลม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            รายวิชา วิทยาศาสตร์            รหัสวิชา ว22101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                         ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 5 ชั่วโมง

ผู้สอน นายฉัตริณ สาครินทร์

 

สาระสำคัญ

     พลังงานลม เป็นพลังงานตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเอง ซึ่งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้ หักโค่นลง สิ่งของวัตถุต่าง ๆ ล้มหรือปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

    ในการสร้างเครื่องบนซึ่งมีการใช้ลมเป็นแหล่งพลังงานในการเคลื่อนที่ มีการออกแบบเครื่องบินให้เป็นภาพร่างและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุหลังจากร่างแบบแล้วดำเนินการสร้างเครื่องบินตามแบบที่ร่างไว้ให้ได้สัดส่วนตามที่กำหนดรวมถึงการใช้อุปกรณ์วัดตัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

มาตรฐานการเรียนรู้

     มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

     มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

วิทยาศาสตร์ (S)

เทคโนโลยี (T)

วิศวกรรมศาสตร์ (E)

คณิตศาสตร์ (M)

ว 2.2 ป.3/1 ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

 

 

 

ว 4.2 ป.3/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

ให้นักเรียนออกแบบเครื่องบินพลังงานลมโดยใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรม

 

 

 

 

ค 2.1 ป.3/3 เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมวัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตร

ค 2.1 ป.3/4 คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น          เซนติเมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านพุทธพิสัย

          นักเรียนสามารถอธิบายพลังลมที่ผลต่อการเคลื่อนที่

ด้านทักษะพิสัย

          นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานเครื่องบินพลังลมได้

ด้านจิตพิสัย

          นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มีวินัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. ความสามารถในการคิด
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

กระบวนการ

จัดการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

ครู

นักเรียน

ขั้นนำ

1)ครูอภิปรายสถานการณ์พลังงาน ของประเทศไทยโดยเฉพาะการ ขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งมี ความพยายามหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 2)ครูถามความรู้เดิมของนักเรียน เกี่ยวกับปัจจัยมีีผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องบินพลังลม

3)ครูยกประเด็นเกี่ยวกับเครื่องบินที่ใช้ลมเป็นแหล่งพลังงาน

4)ครูนำเสนอสิ่งประดิษฐ์เครื่องบินพลังลม จำลองจากเครื่องบินจริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)นักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศ ไทย

2)นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อความรู้เดิมที่สอดคล้องกับวิชาที่เรียน

3)นักเรียนพูดคุยประเด็นเครื่องบินที่ใช้พลังลม

4)นักเรียนซักถามเกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์เครื่องบินพลังงานลม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา

ครู

นักเรียน

1) ครูนำเสนอสิ่งประดิษฐ์เครื่องบินพลังลม จำลองจากเครื่องบินจริง

2) แบ่งกลุ่มนักเรียน

3) ครูชี้แจ้งเกณฑ์การให้คะแนน การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังลม โดยมีหัวข้อในการพิจารณา  

คือ ระยะทาง ต้นทุน วัสดุที่ใช้

4) ครูกำหนดปัญหาให้นักเรียนแต่ ละกลุ่มดังนี้ ให้นักเรียนสร้างเครื่องบินพลังลมให้ร่อนได้ไกลที่สุดโดยใช้แรงแขนในการปล่อยเครื่องบินและแรงลมเท่านั้น

 

1)นักเรียนสอบถามเรื่องเครื่องบิน

2)นักเรียนซักถามเกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์เครื่องบินพลังลม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2   รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ครู

นักเรียน

1) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบ งานการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เครื่องบินเคลื่อนที่ได้ไกลเช่น เรื่องพลังงานลม รูปทรงและความสมดุลของตัวเครื่องบินแล้วนำมา อภิปรายกันในกลุ่มเพี่อนำไปออกแบบเครื่องบินพลังลม

 

 

 

1)นักเรียนทำใบงานสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเครื่องบินและพลังงานลม

 

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ครู

นักเรียน

1) ครูสาธิตการร่อนเครื่องบินพลังลม

2) ครูให้แต่ละกลุ่มนำเสนอโดยเริ่มจากนำเสนอว่ามีปัญหาหรือความต้องการอะไร แล้วมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรซึ่ง ประกอบด้วยรูปแบบของเครื่องบินพลังลมพร้อมทั้งรายละเอียดวัสดุและต้นทุน

1)นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดแบบเครื่องบินและทดลองการร่อนเครื่องบิน

2)นักเรียนนำเสนอแบบเครื่องบินของแต่ละกลุ่ม

ขั้นที่ 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ครู

นักเรียน

1) ครูให้แต่ละกลุ่มวางแผนการทำงานก่อนลงมือสร้าง จากนั้นจึงสร้างเครื่องบินพลังลมโดยใช้วัสดุตามที่ได้ออกแบบภายในเวลา 2 ชั่วโมง ทั้งนี้นักเรียนทุกกลุ่มต้องเก็บเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อนำไปประเมินความคุ้มค่าของวัสดุที่ใช้ไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)นักเรียนวางแผนการทำงานก่อน สร้างเครื่องบินพลังลม นักเรียนสร้างเครื่องบินพลังลม

ขั้นที่ 5   ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน

ครู

นักเรียน

1) เมื่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ละกลุ่มนำเครื่องบินพลังลม มาทดสอบการบิน หากเครื่องบินร่อนได้ใกล้มาก ๆ หรือบินไม่ได้ให้ปรับปรุงแก้ไขโดยมีเวลาปรับปรุงแก้ไข30นาที นักเรียนบันทึกวิธีการปรับปรุงแก้ไข

ในใบกิจกรรม แล้วนำมาทดสอบอีกครั้ง

2) ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มประเมินต้นทุนที่ใช้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ประเมินชิ้นงานตามเกณฑ์ที่

กำหนดไว้

3) ครูจัดแข่งขันโดยเครื่องบินพลังลมของกลุ่มไหนเข้าเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)นักเรียนสร้างเครื่องบินพลังลม ก่อนนำชิ้นงานมาปรับปรุง

2)นักเรียนวัดความไกลของเครื่องบินพลังลม

3)นักเรียนแข่งขันเครื่องบินพลังลมเครื่องบินใครบินได้ไกลสุดชนะ

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 6   นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

ครู

นักเรียน

1) ครูให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานและอธิบายในประเด็นต่อไปนี้

1.1) เครื่องบินพลังลมของกลุ่มเคลื่อนที่ได้ไกลตามที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร

1.2) หลักการหรือปัจจัยใดที่กลุ่มนำมาพิจารณาในการสร้างเครื่องบินให้บินได้ไกลที่สุดและปัจจัยนั้นทำให้เครื่องบิน บินได้ไกลตามที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร

1.3) ถ้าจะปรับปรุงให้เครื่องบินพลังลมให้บินได้ไกลขึ้นอีก จะทำอย่างไร

 

1)นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของแต่ ละกลุ่มและอธิบายประเด็นต่าง ๆ

ขั้นสรุป (ชั่วโมงที่ 5)

 

 

 

 

 

1) ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นและความรู้ที่ได้จากการสร้างเครื่องบินพลังลม

1)นักเรียนสรุปการทำเครื่องบินพลังลมแบบ mind mapping และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

แหล่งการเรียนรู้

  1. ใบความรู้
  2. หนังสือการออกแบบเครื่องบินพลังลม
  3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม
  4. ห้องสมุด
  5. อินเทอร์เน็ต

 

 

 

การวัดและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การผ่าน

1. นักเรียนสามารถอธิบายพลังลมที่ผลต่อการเคลื่อนที่

ตรวจใบงาน

 

 

ใบงาน

ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 ขึ้นไป

2. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานเครื่องบินพลังลมได้

ประเมินชิ้นงาน

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน

ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 ขึ้นไป

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ประเมินพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการทำงาน

 

แบบประเมินพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการทำงาน

ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 ขึ้นไป

 

Author: นายฉัตริณ สาครินทร์

4 thoughts on “แผนการจัดการเรียนรู้ STEM เครื่องบินพลังงานลม

ใส่ความเห็น