STEM : เรือใบของเล่น

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                        เวลา 6 ชั่วโมง  

สาระสำคัญ 

เรือใบเป็นเรือชนิดหนึ่ง มีใบเรือซึ่งอยู่ติดกับเสากระโดงเรือเพื่อดักลม เมื่อลมปะทะใบเรือจะเกิดแรงกระทำ ต่อใบเรือทำให้เรือเคลื่อนที่ได้ ใบเรือจึงนับว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเรือใบ การสร้างใบเรือจำลองที่ทำให้ เรือใบแล่นได้ดีนั้น ต้องใช้กระบวนการเทคโนโลยีหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและสร้างโดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตามสมบัติที่แตกต่างกัน

สาระการเรียนรู้ 

            1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกนำใช้อย่างเหมาะสม

            2. ออกแบบเรือใบของเล่น และรู้จักเลือกใช้วัสดุ 

            3. การสร้างเรือใบของเล่น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

            1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

            – การคิดอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างและออกแบบเรือใบของเล่น

            – การแก้ปัญหาเป็น สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสร้างเรือใบของเล่นได้

            2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

            – สามารถพัฒนานำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างเรือใบของเล่นได้

            3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

            – การใช้การจัดการสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

ผังมโนทัศน์

S : วิทยาศาสตร์ – การเคลื่อนที่ของเรือใบของเล่น – คุณสมบัติของวัสดุ    
T : เทคโนโลยี – การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต – การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์    
วงรี: เรือใบของเล่น
E : วิศวกรรมศาสตร์ –  การออกแบบเรือใบของเล่น    
M : คณิตศาสตร์ – การวัดระยะทาง – การวัดขนาดและวัสดุในการสร้างเรือใบของเล่น    

จุดประสงค์การเรียนรู้ (เน้นด้านทักษะ เน้นการปฏิบัติ)

1. สามารถสร้างเรือใบของเล่นได้

2. สามารถค้นหาข้อมูล รวบรวมและนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับเรือใบได้

3. สามารถจำแนกสิ่งของตามลักษณะและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมตามสมบัติของวัสดุในการสร้างใบเรือ

4. สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและมีความรับผิดชอบในการทำงาน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

            1.ครูนำตัวอย่างเรือใบของเล่นและนำคลิปวิดีโอการทำเรือใบ วิดีโอสาธิตการแล่นเรือใบ

            2.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5 คน

            3.ครูนำใบความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และกำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ให้แก่นักเรียน

            4.ครูให้นักเรียนทำใบกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความรู้ก่อน

ชั่วโมง 3 – 4

            1.ครูให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมและออกแบบรูปแบบเรือใบของเล่น ของตนเอง

            2.ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอรูปแบบเรือใบ พร้อมวัสดุที่ต้องใช้

            3.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป

            4.ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้งาน

ชั่วโมง 5-6

            1.นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างเรือใบตามที่กลุ่มตัวเองออกแบบไว้

            2.ครูและนักเรียนนำเรือใบมาทำการทดลอง

            3.ครูและนักเรียนสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเรือใบ ประโยชน์ ปัญหาหรืออุปสรรค์ในการ      ทำและความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน
1. จำแนกสิ่งของตามลักษณะและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมตามสมบัติของวัสดุในการสร้างใบเรือ   ตอบคำถามโดยการจับคู่     แบบทดสอบ   5 คะแนน
2. คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน   แสดงขั้นตอน     ใบกิจกรรม   5 คะแนน
3.  มีความรับผิดชอบในการทำงาน   การสังเกตพฤติกรรม   แบบสังเกตุ   5 คะแนน

Author: นายภาณุพงศ์ พลที

2 thoughts on “STEM : เรือใบของเล่น

ใส่ความเห็น