การใช้ have, has and do, does

การใช้ have , has

1. เป็นกริยาสำคัญในประโยค แปลว่า มี หรือ รับประทาน2. เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของรูปประโยค Perfect Tense.

แยกใช้กับประธานในประโยคดังต่อไปนี้1. ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ซึ่งได้แก่He She It หรือ ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง ใช้ has เช่น*He has many pens. *Dang has a dog.*Her sister has a dool.*This cat has a short ear.2. ประธานที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่ 3 ทั้งหมด ใช้ have เช่น*They have a big buffaloes. *The foxes have long ears.*I have breakfast. *We have a big farm.

การสร้างประโยคที่มี have , has ให้เป็นประโยคปฏิเสธ

ใช้do does เข้ามาช่วยโดยให้สอดคล้องกับประธานคือ1. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ บุรุษที่ 3 ซึ่งได้แก่ He She It คนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง ใช้ does ตามด้วย not เป็น does not . เช่น· He does not have brother.· She does not have money.· It does not have a tail.· James does not have any pens.does not ใช้รูปย่อเป็น doesn’ t2. ถ้าประธานเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่ 3 ใช้ do ตามด้วย not เป็น do not . เช่น· They do not have any brother.· We do not have any money.· You do not have a tail.· James and Susan do not have any pens.do not ใช้รูปย่อเป็น don’ tหมายเหตุ ในประโยคปฏิเสธไม่ว่าประธานจะเป็นพจน์หรือบุรุษใด ใช้ have ทั้งหมด 

การทำประโยคที่มีhave has ให้เป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No หรือYes No Questions. มีหลักการดังนี้

1. เอา do does เข้ามาช่วย โดยวางไว้หน้าประโยค และต้องอยู่หน้าประธานของประโยค2. ผัน do does …ให้สอดคล้องกับประธานของประโยค3. ในประโยคคำถามให้ใช้ have เพียงตัวเดียวเท่านั้น หลังจบประโยคต้องใส่เครื่องหมายคำถาม เช่นWe have some money = Do we have some money ?It has a tail. = Does it have a tail. ?James and Susan have pens. = Do James and Susan have pens ?He has a big baffalo. = Does he has a big baffalo

การใช้ do, does

Do และ Does มีหลักการใช้คือ ถ้าเป็นกริยาสำคัญหรือกริยาแท้ในประโยคจะมีความหมายว่าทำต้องแยกใช้ไปตามประธานของประโยคให้ถูก เช่น
He does his homework.
They do their homework.เป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามและปฏิเสธที่มีกริยาแท้อยู่แล้ วในประโยค และประโยคนั้นไม่มี Verb to be
( is am are ) .ในบริบทของประโยคเช่นนี้ do, does จะไม่มีความหมาย เป็นเพียงตัวช่วย เช่นHe does not have any sisters.We do not buy a big car.Remark : Verb to be ไม่อยู่ เอา Verb to do เข้ามาช่วยdo not ใช้รูปย่อเป็น don’t / does not ใช้รูปย่อเป็น doesn’t

แยกใช้ไปตามประธานของประโยคดังนี้1. ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ( He , She , It ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียว ที่ถูกกล่าวถึง ) ใช้ Does.2. ประธานเป็นไม่ใช่เอกพจ น์บุรุษที่ 3 ( I , You , We , They ชื่อคนหลายคน สัตว์หลายตัว สิ่งของหลายอย่างที่ถูกกล่าวถึง ) ใช้ Do 

Idoit
You
We
They
Dang and Dum
The cats
Three balls
Hedoesit
She
It
Sam
A dog
A man

การใช้Verb to do ในประโยคปฏิเสธ

มีหลักการดังนี้1. Verb to do เป็นเพียงกริยาช่วย ( Helping Verb ) ไม่ใช่กริยาแท้2. กริยาแท้ของประโยคต้องใช้รูปเดิม ( Base form ) จะไม่มีการเติมหรือเปลี่ยนไปเป็นช่องใดทั้งสิ้น นะครับประโยคบอกเล่า He likes cartoon.ประโยคปฏิเสธ He doesn’t like cartoon.ประโยคบอกเล่า They play football.ประโยคปฏิเสธ They don’t play football. 

การใช้Verb to do ในประโยคคำถาม มีดังนี้

1. Yes / No Questions1. ใช้ Verb to do วางหน้าประโยค ตามด้วยประธานของประโยคและกริยาแท้ของประโยควางเรียง ต่อมา ตัวอย่างเช่นกริยาแท้ใช้ Base form ( รูปเดิมที่ไม่ต้องเติมหรือผัน )ประโยคบอกเล่า He likes cartoon.ประโยคคำถาม Does he like cartoon ?ประโยคบอกเล่า They play football.ประโยคคำถาม Do they play football. ? 2. Wh. Questions1. ใช้ Verb to do วางข้างหลัง Wh. และหน้าประธานของประโยค ตามด้วยกริยาแท้ของประโยควางเรียงต่อมา ตัวอย่างเช่นประโยคคำถาม What does he want ?ประโยคคำตอบ He wants a pen.ประโยคคำถาม When do you have lunch ?

ประโยคคำตอบ I have lunch at 12.00.

Author: น.ส.อุทุมพร ผาสุข

ใส่ความเห็น