หลักการใช้ PAST TENSE

การเปลี่ยนรูปคำกริยาเป็น past tense มี 2 วิธี คือ

1. การเติม ed ที่ท้ายคำกริยาช่องที่ 1 (Regular Verb)
2. คำกริยาที่เปลี่ยนรูปใหม่ ( Irregular Verb)

หลักการเติม ed ที่ท้ายคำกริยา มี 5 ข้อ ดังนี้

1.คำกริยาโดยทั่วไปเมื่อเปลี่ยนเป็นคำกริยาช่องที่ 2 ให้เติม ed ได้เลย เช่น

 • clean – cleaned
 • help – helped
 • watch – watched

2.คำกริยาที่ลงท้ายด้วยeอยู่แล้ว ให้เติม d ได้ทันทีเช่น

 • like – liked
 • bake – baked
 • live – lived

3.คำกริยาที่เป็นคำพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดตัวท้ายเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วจึงเติมedเช่น

 • stop – stopped
 • fit – fitted
 • plan – planned

4.คำกริยาที่มี 2 พยางค์

 • ออกเสียงเน้นหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้นมีสระตัวเดียวลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดตัวท้ายเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วจึงเติม ed เช่น
  • prefer – preferred
  • control – controlled
 • ออกเสียงเน้นหนักพยางค์แรก ให้เติม ed ได้ทันที เช่น
  • open – opened
  • cover – covered

5.คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y

 • หน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น iก่อนแล้วจึงเติมed เช่น
  • study – studied
  • cry – cried
  • carry – carried 
 • หน้า y เป็นสระ ให้เติม ed ได้ทันที เช่น
  • play – played
  • stay – stayed

หลักการอ่านออกเสียง ed ที่ท้ายคำกริยา มี 3 ข้อ ดังนี้

1. ออกเสียง t (ทึ) ก็ต่อเมื่อ ed ตามหลังพยัญชนะเสียงไม่ก้อง (Voiceless Sound)

ได้แก่ c, ch, f, gh, k, p, s, sh, th (θ), x  เช่น

 • panicked – แพ๊นิคทึ
 • watched – ว็อทชึทึ
 • staffed – สต๊าฟทึ
 • laughed – ลาฟทึ
 • walked – วอคทึ
 • dropped – ดร็อพทึ
 • kissed – คิสทึ
 • washed – ว็อชทึ
 • bathed – บาธทึ

2.ออกเสียง d (ดึ) ก็ต่อเมื่อ ed ตามหลังพยัญชนะเสียงก้อง (Voiced Sound) ได้แก่ b, g,  l, m, n, ng, r,  th (ð), v, w, y  z

 • grabbed – แกรบดึ
 • jogged – จอกดึ
 • called – คอลดึ
 • aimed – เอมดึ
 • gained – เกนดึ
 • banged – แบ็งดึ
 • cleared – เคลียด
 • bathed – เบธดึ
 • loved – ลัฝดึ
 • fried – ฟรายดึ
 • whizzed – วิสดึ

3.ออกเสียง id (อิด) ก็ต่อเมื่อ ed ตามหลังพยัญชนะ t ให้ออกเสียง “ ทิด ” และ ed ที่ตามหลังพยัญชนะ d ให้ออกเสียง “ ดิด ”

 • wanted – ว็อนทิด
 • needed – นีดดิด

Author: น.ส.อุทุมพร ผาสุข

ใส่ความเห็น