แผนกิจกรรม STEM : บ้านไม้ไอติมแสนสวย

STEM : บ้านไม้ไอติมแสนสวย

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                          เวลา 4 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          การสร้างบ้านไม้ไอติมเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กซึ่งช่วยสร้างความสนุกสนาน ทำให้เกิดทักษะกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างจินตนาการ เป็นการประยุกต์เศษไม้จากไอติมมา D.I.Y ให้เกิดประโยชน์

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม

          2. การออกแบบการทำบ้านไม้ไอติมแสนสวย

          3. การทำบ้านไม้ไอติมแสนสวย

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          ความคิดสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          ฉลาดสื่อสาร

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          ริเริ่มสิ่งใหม่

ผังมโนทัศน์

S: วิทยาศาสตร์ -การนำวัสดุไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
T : เทคโนโลยี -การใช้อุปกรณ์ในการวัด ตัด ติดยึด อย่างถูกต้องและปลอดภัย -การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
E: วิศวกรรมศาสตร์ -การออกแบบ -การวางแผน  
M: คณิตศาสตร์ -การวัด -ความน่าจะเป็น -รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (เน้นด้านทักษะ เน้นการปฏิบัติ)

 1. นักเรียนทำบ้านไม้ไอติมแสนสวยได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)
 2. นักเรียนสามารถสื่อสารในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ (ทักษะชีวิต และอาชีพ)
 3. นักเรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และค้นหาข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน จากนั้นครูอธิบายกิจกรรม

“บ้านไม้ไอติมแสนสวย” และให้นักเรียนบันทึกวิธีการทำ

 • นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำบ้านไม้ไอติมแสนสวยและบันทึกข้อมูลในใบกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล พร้อมทั้งออกแบบการสร้างบ้านไม้ไอติมแสนสวย
 • นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่สืบค้นและแบบการสร้างบ้านไม้ไอติมหน้าชั้นเรียน
 • ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายร่วมกัน

ชั่วโมง 3 – 4

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนกิจกรรมจากสัปดาห์ที่แล้ว
 2. ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมมาสร้างบ้านไม้ไอติมแสนสวยที่ออกแบบไว้
 3. ครูให้นักเรียนทดสอบบ้านไม้ไอติมแสนสวยว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่
 4. ครูให้ข้อเสนอแนะ และให้นักเรียนแก้ไขปรับปรุงบ้านไม้ไอติมแสนสวย
 5. ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการพบเจอปัญหา และวิธีการแก้ไขบ้านไม้ไอติมแสนสวย
 6. ครูกล่าวสรุปปัญหาที่นักเรียนพบเจอ พร้อมทั้งสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนทำบ้านไม้ไอติมแสนสวยได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม) ประเมินสิ่งประดิษฐ์ บ้านไม้ไอติมแสนสวย แบบประเมินสิ่งประดิษฐ์บ้านไม้ไอติมแสนสวย
นักเรียนสามารถสื่อสารในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ (ทักษะชีวิต และอาชีพ) ประเมินทักษะการสื่อสาร แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
นักเรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และค้นหาข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี) ทดสอบ แบบทดสอบ

Author: น.ส.อุทุมพร ผาสุข

One thought on “แผนกิจกรรม STEM : บ้านไม้ไอติมแสนสวย

ใส่ความเห็น