แผนกิจกรรม STEM : เครื่องบินพลังยาง

STEM : เครื่องบินพลังยาง

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                          เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          ในปัจจุบันมีของเล่นมากมายหลายชนิดที่ต่างมีความหลากหลายในการเล่นและแตกต่างทางลักษณะการเล่น ของเล่นบางชนิดก็มีทั้งคุณและโทษ อีกทั้งทำให้เสียเงินใช้จ่ายในการซื้อของเล่นเหล่านี้ เครื่องบินพลังยางเป็นของเล่นที่มีประโยชน์และสามารถประดิษฐ์ด้วยตนเองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ภายในบ้านและยังให้ความรู้ในเรื่องหลักของการบินอีกด้วย

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม

          2. การออกแบบการทำเครื่องบินพลังยาง

          3. การทำเครื่องบินพลังยาง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          ความคิดสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          ฉลาดสื่อสาร

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          ริเริ่มสิ่งใหม่

S: วิทยาศาสตร์ -ทิศทางลม -พลังงานศักย์  
T : เทคโนโลยี -การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต -การใช้โปรแกรมออกแบบ  
M: คณิตศาสตร์ -การคำนวณขนาด -ความน่าจะเป็น    
E: วิศวกรรมศาสตร์ -การออกแบบเครื่องบินพลังยาง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (เน้นด้านทักษะ เน้นการปฏิบัติ)

 1. นักเรียนทำเครื่องบินพลังงานยางได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)
 2. นักเรียนสามารถสื่อสารในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ (ทักษะชีวิต และอาชีพ)
 3. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1-2

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจำนวน 5 คนเท่าๆกัน จากนั้นครูอธิบายกิจกรรม

เครื่องบินพลังยาง

 • นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำเครื่องบินพลังยาง
 • นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคืบหน้า หน้าชั้นเรียน
 • ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน

ชั่วโมง 3-4

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เดิมจากสัปดาห์ที่แล้ว
 2. ครูสาธิตวิธีการทำเครื่องบินพลังยาง
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบเครื่องเครื่องบินพลังยาง
 4. ครูให้ข้อเสนอแนะในการทำเครื่องบินพลังยาง
 5. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนในการทำและเลือกวัสดุที่จะใช้ทำเครื่องบินพลังยาง

ชั่วโมง 5-6

 1. ครูเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมโดยการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำ
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำเครื่องบินพลังยาง
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเครื่องบินพลังยางโดยการแข่งกันว่าเครื่องบินพลังยางของกลุ่มใดบินได้นานและไกลกว่ากัน
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนทำเครื่องบินพลังยางได้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม) ประเมินสิ่งประดิษฐ์ เครื่องบินพลังยาง แบบประเมินสิ่งประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง
นักเรียนสามารถสื่อสารในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ (ทักษะชีวิต และอาชีพ) ประเมินทักษะการสื่อสาร แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี) ทดสอบ แบบทดสอบAuthor: นายนวินทร์ แสนงาม

One thought on “แผนกิจกรรม STEM : เครื่องบินพลังยาง

ใส่ความเห็น