สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ Chinese People’s Political Consultative Conference – CPPCC

สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ เปรียบเสมือนสภา “พี่เลี้ยง” ของ สภาประชาชนแห่งชาติ หน้าที่ที่สำคัญของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ คือ เป็นที่ปรึกษาทางการเมือง ควบคุมดูแลด้านประชาธิปไตย เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการเมือง และเสนอแนะความคิดเห็นด้านการเมืองในขอบข่ายของพรรคการเมือง สมาคมและกลุ่มชนส่วนน้อยต่างๆ มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อการดำเนินการของสภาประชาชนแห่งชาติ

สมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ มีการประชุมเต็มคณะปีละ 1 ครั้ง ควบคู่ไปกับการประชุมเต็มคณะของสภาประชาชนแห่งชาติ สมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติแต่ละคนมีวาระ 5 ปี สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสมัยปัจจุบันนับเป็นชุดที่ 10 นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะอยู่ในวาระจนถึงปี 2551

ปัจจุบัน สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ มีประธาน คือ นายเจีย ชิ่งหลิน ซึ่งมีอาวุโสเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ มีรองประธาน 27 คน การแต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และกรรมการประจำของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ มาจากการเสนอชื่อของคณะผู้แทนพรรค การเมือง สมาคม ชนส่วนน้อยกลุ่มต่างๆ และตัวแทนคณะบุคคลต่างๆ และผ่านการคัดสรรจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ เต็มคณะ ในลำดับสุดท้าย

สภาที่ปรึกษาทางการเมือง มีคณะกรรมาธิการกำกับดูแลงานด้านต่าง ๆ 9 คณะ ดังนี้

  1. คณะกรรมาธิการทั่วไป มีหน้าที่เสนอญัตติ 
  2. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
  3. คณะกรรมาธิการด้านประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  4. คณะกรรมาธิการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพและกีฬา
  5. คณะกรรมาธิการด้านสังคมและกฎหมาย
  6. คณะกรรมาธิการด้านจริยธรรมและศาสนา
  7. คณะกรรมาธิการดูแลความสัมพันธ์กับฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และชาวจีนโพ้นทะเล
  8. คณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศ
  9. คณะกรรมาธิการด้านประวัติศาสตร์

Author: นายนพดล กล่ำภู่

ใส่ความเห็น