ชรบ คืออะไร

คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมายความถึง ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เรียกโดยย่อว่า ชรบ

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น