การแข่งขันทักษะการจัดค่ายพักแรมการสร้างค่ายฯ

การสร้างค่ายและการสุขาภิบาลในค่าย

      การอยู่ค่ายพักแรม หมายถึง การไปพักแรมคืนในสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่บ้าน

หรือที่พักของตนเอง เช่น การไปพักแรมในค่ายลูกเสือ ตามป่าเขาต่าง ๆในการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ทุกคนจะต้องรู้จักการช่วยเหลือตนเอง        ในทุก ๆ เรื่องต้องมีความพยายาม มีมานะและความอดทน มีความเชื่อมั่นในตนเองและรู้จักการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าโดยใช้หลักเหตุผลช่วยในการตัดสินใจ    

ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งค่ายพักแรม

กรรมการตรวจอุปกรณ์
ลูกเสือ กำลังสร้างค่ายที่พัก
กรรมการกำลังให้คะแนน
ลูกเสือรอรับประทานอาหารหลังจากสร้างที่พักเสร็จ

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น