ปืนพระราม 6 ชื่ออย่างเป็นทางการ lee enfield

ปืนพระราม 6 เป็นอาวุธปืนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงสั่งเข้ามาใช้ในกิจการเสือป่า

ซึ่งเป็นองค์กรที่พระองค์ทรงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ.2454  โดยมีพระราชปรารภในการจัด

ตั้งองค์กรนี้ว่า เพื่อจะให้พลเรือนทั้งที่เป็นข้าราชการและไม่ได้เป็นข้าราชการทหารได้มีโอกาสฝึกหัด

ระเบียบวินัย มีการบังคับบัญชาเป็นหมู่เหล่า  ทั้งยังฝึกให้จงรักภักดียอมสละชีวิต  เพื่อป้องกันภัยอันตราย

ที่จะมีแก่ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  พระองค์ทรงจัดตั้งองค์กรเสือป่าขึ้นในรูปของกองอาสาสมัคร

โดยใช้ชื่อว่า “กองเสือป่า” ซึ่งนำมาจากชื่อเรียกผู้สอดแนมในการสงครามของไทยที่มีมาแต่โบราณ

ปืนพระราม 6 จัดแยกอยู่ในคลังเก็บอาวุธของกองเสือป่าต่างๆดังนี้

ปืนพระราม 6  อยู่ในคลังเก็บอาวุธสวนจิตรลดา   5,945  กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนากรุงเทพ ฯ                    500 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาตะวันตก                    500  กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาปักษ์ใต้                       700 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาภูเก็ต                         300  กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาอยุธยา                       100  กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาตะวันออก                   460 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาอาคเนย์                      500 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาอุบล                             300 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาอิสลาม                       250  กระบอก

         รวมปืนพระราม 6                   10,000   กระบอก

พลเสือป่า กับปืนพระราม6

ใส่ความเห็น