ประวัติธงลูกเสือประจำจังหวัด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประวัติธงลูกเสือประจำจังหวัด

ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในแต่ละจังหวัดนั้น จะมีการเชิญธงลูกเสือจังหวัด เข้าสู่สนาม เพื่อให้พี่น้องลูกเสือได้ทราบถึงเรื่องราวและความสำคัญของธงอันสำคัญยิ่งนี้มากยิ่งขึ้น นำเรื่องราวความเป็นมาของธงลูกเสือจังหวัด มาแบ่งปันครับ
.
เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๖ และ ๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานธงประจำกองลูกเสือประจำมณฑล เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของบรรดาลูกเสือ และเป็นที่เคารพสักการะแทนพระองค์ เสมือนว่าประทับอยู่ใกล้ชิดบรรดาลูกเสือทั้งปวงอยู่เสมอ
.
ต่อมา ในรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ผู้ทรงเป็นสภานายกสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ธงลูกเสือจังหวัด” ขึ้นเป็นครั้งแรก แทนธงลูกเสือมณฑล โดยมีรูปแบบคล้ายธงคณะลูกเสือแห่งชาติ แต่มีสัดส่วนกว้างยาวกว่า กลางผืนธงมีวงกลมสีเหลือง ในวงกลมมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ด้านล่างมีข้อความบอกนามจังหวัด ธงลูกเสือประจำมณฑลจึงพ้นสมัยการเชิญออกใช้นับแต่นั้น คงเก็บไว้เป็นที่เคารพบูชาต่อไป
.
จนถึงในรัชกาลที่ ๙ ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงลูกเสือจังหวัด แทนธงเดิมที่ชำรุด ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ และล่าสุด ในการฉลอง ๑๐๐ ปีคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมธงลูกเสือจังหวัด แทนธงเดิมที่ชำรุด และที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน ณ สนามกีฬาแห่งชาติ
.
ทั้งนี้ ธงลูกเสือจังหวัด มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๔ มาตรา ๕๐ ความว่า “ให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงลูกเสือประจําจังหวัดโดยรับพระราชทานจากประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ” และปรากฎในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ หมวด ๖ มาตรา ๓๙ อีกด้วย ดังนั้น การปฏิบัติต่อธงลูกเสือจังหวัด ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสถาบันอันควรเคารพ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะต้องเป็นไปด้วยความเคารพ
.
“ธงลูกเสือจังหวัด” เครื่องรวมใจของลูกเสือทั้งปวง เป็นเครื่องหมายอันควรเคารพสักการะแทนพระองค์พระมหากษัตริย์ เครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระศาสนาและประเทศชาติ ดังนั้น หากพี่น้องลูกเสือ และทุกท่านได้พบเห็น หรือมีการเชิญธงลูกเสือจังหวัด ผ่านบริเวณที่พี่น้องลูกเสือ หรือท่านกำลังอยู่ในบริเวณนั้น โปรดหยุดยืนแสดงความเคารพธง ซึ่งเป็นหลักชัยในการทำประโยชน์ เป็นสิ่งแทนองค์พระประมุขของชาติและคณะลูกเสือไทย และเป็นที่ควรเคารพอย่างยิ่งของลูกเสือไทยทั้งมวล

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น