ทฤษฎีพหุปัญญา

 (Theory of Multiple Intelligences)

ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Dr.Howard Gardner)

ศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เป็นผู้หนึ่งที่พยายามอธิบายให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย โดยคิดเป็น “ ทฤษฎีพหุปัญญา ” (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ในปัจจุบันมีปัญญาอยู่อย่างน้อย 8 ด้าน ดังนี้

  1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) > มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี
  2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  (Logical – Mathematical Intelligence) > มีความสามารถในการคิดแบบมีเหตุ และผล รวมถึงการคำนวณได้ดี
  3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence) > มีความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี 
  4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) > มีความสามารถในการแสดงออก ควบคุมความคิด ความรู้สึกได้ดี
  5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) > มีความสามารถในการซึมซับ สัมผัสสุนทรีย์ทางดนตรีได้ดี
  6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)  > มีความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ดี
  7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) > มีความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเองได้ดี
  8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) > มีความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติได้ดี

ทฤษฎีนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นความสำคัญใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้

1. แต่ละคน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้
2. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน
3. ในการประเมินการเรียนรู้ ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัญญาในแต่ละด้าน

Author: นายกรกฏ ช่อรัก

One thought on “ทฤษฎีพหุปัญญา

ใส่ความเห็น