STEM : มือใหม่หัดขับตามเส้น

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                          เวลา 4 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
Wemos D1 เป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์ ที่มีชิพ ESP8266 สามารถเขียนโปรแกรมและอัพโหลดโค้ดการทำงาน ผ่านโปรแกรม Arduino IDE และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่าง ๆ ได้ โดยในการสร้างรถขับตามเส้น ใช้อุปกรณ์ดังนี้ wemos d1 , IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module , Motor Driver Module L298N ,สายไฟ Jumpper ,แผ่นอะคริลิคสำหรับทำโครงสร้างรถ ,ล้อรถพร้อมมอเตอร์ 4 ล้อ

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโค้ด ด้วยโปรแกรม Arduino IDE

          2. การออกแบบโครงสร้างรถขับเดินตามเส้น

          3. การสร้างรถขับเดินตามเส้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
– คิดสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ
– หมั่นหาความรู้รอบด้าน

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
– ฉลาดสื่อสาร

ผังมโนทัศน์

S: วิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลวงจรไฟฟ้า
T : เทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานเคลื่อนที่ตามเส้น    
E: วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบโครงสร้างรถขับตามเส้น  
M: คณิตศาสตร์ การคำนวณค่าใช้จ่ายการคำนวณความเร็วของรถ    

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถออกแบบโครงสร้างรถขับตามเส้นได้ (คิดสร้างสรรค์)
 2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม Arduino IDE ควบคุมการทำงานของรถขับตามเส้นได้ (หมั่นหาความรู้รอบด้าน)
 3. นักเรียนสามารถอธิบายและนำเสนอผลงานที่สร้างขึ้นมาได้ (ฉลาดสื่อสาร)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
 2. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการถามความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างรถขับตามเส้นและโปรแกรม Arduino IDE
 3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน
 4. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการเปิดคลิปวิดีโอการทำงานของรถขับตามเส้น
 5. ครูทำการสาธิตการทำงานของรถขับตามเส้นของจริง
 6. ครูให้นักเรียนสืบค้นโครงสร้างของรถที่สนใจจากอินเทอร์เน็ต
 7. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 1 “แบบร่างสร้างรถ” และให้นักเรียนออกแบบโครงสร้างของรถตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองลงบนใบกิจกรรมที่ 1 “แบบร่างสร้างรถ”
 8. ครูให้นักเรียนทำการเลือกใช้วัสดุที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ โดยครูจะกำหนดราคาของอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ เพื่อให้นักเรียนเลือกใช้ตามความเหมาะสม
 9. ครูให้นักเรียนสรุปงบประมาณที่จะใช้มนการสร้างรถขับตามเส้น
 10. ครูให้นักเรียนทำการสร้างโครงสร้างรถขับตามเส้นจากอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เลือกไว้
 11. ครูประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างรถขับตามเส้น
 12. ครูแจกใบความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม Arduino IDE และสอนเขียนโปรแกรม Arduino IDE เบื้องต้นให้กับนักเรียน
 13. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบการเขียนโปรแกรม Arduino IDE
 14. ครูตรวจสอบความถูกต้องของ โค้ด ที่นักเรียนเขียนมาในโปรแกรม Arduino IDE
 15. ครูให้นักเรียนนำเสนอรถเดินตามเส้นของกลุ่มตนเองที่ได้สร้างขึ้นมา โดยครูมีเส้นทางจำลองที่เป็นเส้นสีดำ เพื่อดูการใช้งานว่าโค้ดที่นักเรียนเขียนนั้นสามารถทำให้รถขับตามเส้นได้หรือไม่
 16. ครูให้นักเรียนสรุปโครงสร้างการทำงานเป็น Mind Mapping
 17. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้โดยการครูถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้จากการสร้างรถขับตามเส้นในครั้งนี้

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนสามารถออกแบบโครงสร้างรถขับตามเส้นได้ (คิดสร้างสรรค์) ประเมินใบกิจกรรมที่ 1 “แบบร่างสร้างรถ” แบบประเมินใบกิจกรรม
ที่ 1 “แบบร่างสร้างรถ”
นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม Arduino IDE ควบคุมการทำงานของรถขับตามเส้นได้ (หมั่นหาความรู้รอบด้าน) ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบเรื่องการเขียนโปรแกรม Arduino IDE
นักเรียนสามารถอธิบายและนำเสนอผลงานที่สร้างขึ้นมาได้ (ฉลาดสื่อสาร) การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม

Author: นายกรกฏ ช่อรัก

One thought on “

ใส่ความเห็น